Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp (718A01)

Practical Philosophy 4, advanced course, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om praktisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. 

De avancerade kurserna i filosofi är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel statskunskap, historia eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

Huvudområde

Praktisk filosofi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

András Szigeti, Martin Berzell

Kursansvarig

András Szigeti

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202203 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Praktisk filosofi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

  • Godkänd Praktisk filosofi, grundkurs med 30 hp
  • Godkänd Praktisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp
  • Praktisk filosofi, fördjupningskurs 30 hp varav 22,5 hp godkända
    eller motsvarande 
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupade kunskaper om några centrala praktisk-filosofiska problem och teorier,
- utvecklad sin förmåga att självständigt hantera, presentera och bedöma komplex argumentation, särskilt inom praktisk-filosofiska debatter.

Kursinnehåll

Undervisning på flera av kurserna kan komma att ske vid annat lärosäte eller i form av distansundervisning.

Delkurser: 22,5 hp
Tre delkurser omfattande 7,5 hp vardera. Studenten väljer i samråd med examinator och handledare kurser ur ett lokalt och nationellt utbud, som varierar från termin till termin.

Seminarium, 7,5 hp
Seminariet, som är obligatoriskt, behandlar aktuell forskning eller tar upp något centralt och aktuellt problemkomplex.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier på egen hand till vilka kommer obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen. Utöver detta kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma. En del av undervisningen kan ske vid annat lärosäte, och inslag av distansundervisning förekommer.

Examination

Examination sker genom obligatoriska seminarier, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntliga presentationer. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

DEL1 Delkurs 1 U, G, VG 7.5 hp
DEL2 Delkurs 2 U, G, VG 7.5 hp
DEL3 Delkurs 3 U, G, VG 7.5 hp
SEM1 Seminarium U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se