Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp (720A01)

Theoretical Philosophy 4, advanced course, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen ger fördjupade kunskaper om teoretisk-filosofiska problem och teorier. Den består av litteraturkurser samt ett gemensamt seminarium. Kursen kan ingå i studier för masterexamen. De avancerade kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men den här kursen fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel matematik eller ekonomi. Beroende på vilka andra kurser den kombineras med, kan en masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Fredrik Stjernberg, Martin Berzell

Kursansvarig

Fredrik Stjernberg

Studierektor eller motsvarande

Martin Berzell

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Teoretisk filosofi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • Godkänd Teoretisk filosofi, grundkurs 30 hp
  • Godkänd Teoretisk filosofi, fortsättningskurs 30 hp
  • Teoretisk filosofi, fördjupningskurs varav 22,5 hp godkända 
  • Godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- fördjupade kunskaper om några centrala teoretisk-filosofiska problem och teorier
- utvecklad förmåga att självständigt hantera, presentera och bedöma komplex argumentation, särskilt inom teoretisk-filosofiska debatter.

Kursinnehåll

Kursens omfattning och uppläggning

Undervisning på flera av kurserna kan komma att ske vid annat lärosäte eller i form av distansundervisning.

Delkurser: 22,5 hp
Tre delkurser omfattande 7,5 hp vardera. Studenten väljer i samråd med examinator och handledare kurser ur ett lokalt och nationellt utbud, som varierar från termin till termin.

Seminarium, 7,5 högskolepoäng
Seminariet, som är obligatoriskt, kan presentera aktuell forskning eller ta upp något centralt och aktuellt problemkomplex.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturstudier på egen hand till vilka kommer obligatoriska seminarier, obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och salstentamen. Utöver detta kan andra typer av undervisnings- och arbetsformer förekomma. En del av undervisningen kan ske vid annat lärosäte, och inslag av distansundervisning förekommer.

Examination

Examination sker genom obligatoriska seminarier, uppsatser, inlämningsuppgifter, salstentamen, muntliga presentationer. Aktivt individuellt muntligt deltagande vid seminarierna krävs för godkännande av kursen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

SEM1 Seminarium U, G, VG 7.5 hp
DEL3 Delkurs 3 U, G, VG 7.5 hp
DEL2 Delkurs 2 U, G, VG 7.5 hp
DEL1 Delkurs 1 U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se