Introduktion till akademiska studier på avancerad nivå, 3 hp (721A42)

Introduction to Advanced Academic Studies, 3 credits

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elin Palm

Kursansvarig

Elin Palm

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MET Applied Ethics, Master´s Programme 1 (HT 2019) v201935-202003 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Master´s Programme in Applied Ethics

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/B.
Undantag för svenska 3/B

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska de studerande ha förmåga att
- göra en vetenskaplig disposition,
- på ett korrekt sätt kunna citera och referera text,
- referera och analysera vetenskapliga arbeten,
- känna till och följa regler och avancerade studier vid svenska universitet, särskilt vid LiU.

Kursinnehåll

Kursen förbereder de studerandeför avancerade akademiska studier och de studerandelär sig den akademiska kulturen i allmänhet. De studerande utbildas i argumentationsanalys, kritiskt tänkande och seminariepresentationer. Kursen innehåller akademiskt skrivande, bedömning av akademiska texter, konstruktiv kritik, argumentationsanalys, universitetets regler, regler för citering och referenser, akademisk kultur, studentcentrerat lärande, anti-diskriminering och lika möjligheter, introduktion till LiU, biblioteksresurser.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen har schemalagda föreläsningar och seminarier. Seminarierna hålls i mindre grupper.

Examination

Närvaro minst 80% av föreläsningar. Aktivt deltagande i seminarier.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXA1 Examination U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se