Ethical Theory and Moral Practice, advanced course, 7.5 hp (721A47)

Ethical Theory and Moral Practice, advanced course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Modern societies are confronted with many moral challenges. The focus of this course is the relation between ethical theory and moral practice. In this course, various normative ethical theories will be studied, like natural law theory, utilitarianism, kantianism and virtue ethics. Students will learn to apply the theories to practical problems and to criticise and evaluate the theories in the light of their implications for practice.

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Palm

Kursansvarig

Elin Palm

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Birgitta Lönning, student advisor

Monica Wise, administrator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 v201836-201840 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 v201836-201840 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 högskolepoäng.

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och analysera begrepp, teorier och problem inom området etik och tillämpad etik,
- utveckla en teoretiskt informerad argumentation i specifika problemområden i tillämpad etik
- formulera teori-baserade politiska rekommendationer och bedömning av en moralisk fråga i en särskild professionell miljö,
- uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument.

Kursinnehåll

Tills nyligen betydde termen 'tillämpad etik': tillämpningen av etisk teori till problem i det praktiska livet. Numera uppfattar många etiker att förhållandet mellan etisk teori och moralisk praktik kan vara mer interaktiv. Moraliska val kan styras eller kritiseras utifrån någon etisk teori. Teorier kan också kritiseras och justeras utifrån väl genomtänkta moraliska bedömningar om konkreta problem. I den här kursen kommer olika normativa etiska teorier att studeras, såsom naturlig lag, utilitarism, kantianism och dygdetik. Studenten lär sig att tillämpa teorierna på praktiska problem och att kritisera och värdera teorierna i ljuset av dessas konsekvenser för praktiken.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver en mindre uppsats och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. Därutöver ges föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer och ett mindre uppsatsarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Artiklar

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se