Business Ethics, advanced course, 7.5 hp (721A48)

Business Ethics, advanced course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Business ethics includes both the general question of the interface between economic practice and ethical theory, and more specific questions such as the social responsibility of corporations, professionalism, economic and corporate decision-making structure, employee rights, and environmental and global issues. The course contains four areas of study: (i) Business ethics and normative theories, (ii) Business ethics and the business disciplines, (iii) Issues in business ethics, and (iv) Case studies in business ethics. The aim of the course is to give the students the knowledge and capability to reflect over, discuss and analyze issues within business ethics.

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Palm

Kursansvarig

Elin Palm

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202008 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202004-202008 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng.
  • Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
  • Undantag för svenska.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för och analysera begrepp och teorier inom området affärsetik
- redogöra för och analysera centrala frågor inom affärsetik
- beskriva och analysera etiska problem inom affärsetik
- kritiskt värdera positioner och argument

Kursinnehåll

Affärsetik är ett ämnesområde som innefattar både den allmänna frågan om gränssnittet mellan ekonomisk praktik och etisk teori, och mer specifika frågor såsom etiska aspekter på företagens sociala ansvar, professionalism, beslutsfattande, arbetstagarnas rättigheter och miljö och globala frågor.
Kursen innehåller fyra områden: affärsetik och normativa teorier, affärsetik och de ekonomiska vetenskaperna, frågor inom affärsetik, och fallstudier i affärsetik. Genom att utveckla analysverktyg, kommer studenterna att kunna analysera och värdera problem och teorier inom området affärsetik. Förmågan att kritiskt bedöma frågor om verksamheten ur etisk synvinkel utövas av textanalys och fallstudier.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Den studerande är aktivt delaktig i seminarieförberedelser individuellt och i grupp. Deltagande i seminarier och gruppdiskussioner är obligatorisk. Den studerande ska också utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer och individuella uppsatsarbeten. Detaljerad information om examinationen hittas i kursens studiehandledning.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EX02 Individual Examination EC 5 hp
EX01 Seminars U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se