Biomedical Ethics, advanced course, 7.5 hp (721A52)

Biomedical Ethics, advanced course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

What does it mean to undergo medical screening, and when and why shouldn't such screening be offered? How do norms about sex, gender and kinship shape the ways in which we understand bodies as well as medical treatments, and when should this be seen as ethically troubling? Should bodily donations be performed out of altruism, as market-like exchanges or something else, and why or why not? How should priority-setting in health care take place and what are the core ethical issues in psychiatry? These and other questions related to biomedical ethics are discussed during this course, which examines different theoretical conceptions, arguments, cases and cultural understandings.

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Kristin Zeiler

Kursansvarig

Kristin Zeiler

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202009-202013 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202009-202013 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng
  • Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- uppvisa fördjupad kunskap i etik genom studium av problem inom biomedicinsk etik,
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området biomedicinsk etik,
- analysera problem inom biomedicinsk etik,
- argumentera för en egen ståndpunkt rörande några problem inom biomedicinsk etik,
- uppvisa en öppen och kritisk attityd till positioner och argument inom biomedicinsk etik.

Kursinnehåll

Biomedicinsk etik är studiet av etiska problem som väcks inom biomedicin. Viktiga områden är biomedicinsk forskningsetik och klinisk etik. Kursen fokuserar på problem relaterade till exempelvis assisterad befruktning, genetisk testning, kliniska möten, livets slutskede, resursallokering inom hälso- och sjukvården och djurförsök. Fall liksom teoretiska argument diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och är aktivt involverade i seminariediskussioner. Utöver detta ges föreläsningar. Arbete med webbresurser kan komma att erbjudas. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer och hemskrivning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EX02 Individual Examination EC 5 hp
EX01 Seminars U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se