Biomedical Ethics, basic course, 7.5 hp (721G12)

Biomedical Ethics, basic course, 7.5 credits

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anders Nordgren

Kursansvarig

Anders Nordgren

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Birgitta Lönning, student advisor

Monica Wise, administrator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2018 v201809-201813 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2018 v201809-201813 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Minst ett års heltidsstudier på grundnivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- uppvisa grundläggande kunskap i etik genom studium av problem inom biomedicinsk etik,
- uppvisa grundläggande kunskap om begrepp, teorier och problem inom området biomedicinsk etik,
- analysera problem inom biomedicinsk etik,
- argumentera för en egen ståndpunkt rörande några problem inom biomedicinsk etik,
- uppvisa en öppen och kritisk attityd till positioner och argument inom biomedicinsk etik.

Kursinnehåll

Biomedicinsk etik är studiet av etiska problem som väcks inom biomedicin. Viktiga områden är biomedicinsk forskningsetik och klinisk etik. Kursen fokuserar på problem relaterade till exempelvis assisterad befruktning, genetisk testning, kliniska möten, livets slutskede, resursallokering inom hälso- och sjukvården och djurförsök. Fall liksom teoretiska argument diskuteras.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och är aktivt involverade i seminariediskussioner. Utöver detta ges föreläsningar. Arbete med webbresurser kan komma att erbjudas. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer och hemskrivning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Böcker

Beauchamp, Tom L., Childress, James F., (2013) Principles of biomedical ethics 7. ed. New York : Oxford University Press, cop. 2013

ISBN: 9780199924585,0199924589

Artiklar

Articles will be avaliable on Lisam.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se