Environmental and Animal Ethics, basic course, 7.5 hp (721G13)

Environmental and Animal Ethics, basic course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Is it ethically acceptable to use animals for food and medical experiments? To what extent is it defensible to genetically modify plants? How should we mitigate climate change? What is sustainable development? Do we have a moral responsibility to preserve ecosystems? In this course issues like these are discussed. We study a great variety of theories and cases.

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Palm, Lars Lindblom

Kursansvarig

Elin Palm

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2020 v202014-202018 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2020 v202014-202018 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • Godkända kurser 60 hp
  • Engelska 6/B
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- uppvisa grundläggande kunskap i etik genom studium av problem inom miljö- och djuretik,
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området miljö- och djuretik,
- analysera problem inom miljö- och djuretik,
- argumentera för en egen ståndpunkt rörande några problem inom miljö- och djuretik,
- uppvisa en öppen och kritisk attityd till positioner och argument inom miljö- och djuretik.

Kursinnehåll

Kursen täcker in en rad teorier inom miljöetiken från olika former av antropocentrism till sentientism, biocentrism och ekocentrism. Huvudbegreppet hållbarhet analyseras. Kursen täcker vidare in en rad teorier inom djuretiken från de som betonar mänskliga intrressen till de som försvarar djurs rättigheter. Olika användningar av djur i samhället diskuteras, inklusive djurförsök. Särskild uppmärksamhet ges etiska frågor som väcks av global uppvärmning och genetiskt modifierade organismer (GMOs). Fallstudier spelar en central roll.

Undervisnings- och arbetsformer

Under kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och är aktivt involverade i seminariediskussioner. Utöver detta ges föreläsningar. Arbete med webbresurser kan komma att erbjudas. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer och hemskrivning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EX02 Individual Examination EC 5 hp
EX01 Group Assignment U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se