Ethical Theory and Moral Practice, basic course, 7.5 hp (721G22)

Ethical Theory and Moral Practice, basic course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Modern societies are confronted with many moral challenges. The focus of this course is the relation between ethical theory and moral practice. In this course, various normative ethical theories will be studied, like natural law theory, utilitarianism, kantianism and virtue ethics. Students will learn to apply the theories to practical problems and to criticise and evaluate the theories in the light of their implications for practice.

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Palm

Kursansvarig

Elin Palm

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202036-202040 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 v202036-202040 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • 60 hp godkända
  • Engelska 6/B
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studenterande på en grundläggande nivå kunna:
- redogöra för begrepp, teorier och problem inom området etik och tillämpad etik,
- utveckla en teoretiskt informerad argumentation i specifika problemområden i tillämpad etik,
- formulera teori-baserade politiska rekommendationer och bedömning av en moralisk fråga i en särskild professionell miljö,
- uttrycka ett öppet och kritiskt förhållningssätt till ståndpunkter och argument.

Kursinnehåll

Tills nyligen betydde termen 'tillämpad etik': tillämpningen av etisk teori till problem i det praktiska livet. Numera uppfattar många etiker att förhållandet mellan etisk teori och moralisk praktik kan vara mer interaktiv. Moraliska val kan styras eller kritiseras utifrån någon etisk teori. Teorier kan också kritiseras och justeras utifrån väl genomtänkta moraliska bedömningar om konkreta problem. I den här kursen kommer olika normativa etiska teorier att studeras, såsom läran om naturlig lag, utilitarism, kantianism och dygdetik. Studenten lär sig att tillämpa teorierna på praktiska problem och att kritisera och värdera teorierna i ljuset av dessas konsekvenser för praktiken.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver en mindre arbete och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. Därutöver ges föreläsningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom muntliga presentationer och ett mindre skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

Artiklar

EX01 Group Assignment U, G 2.5 hp
EX02 Individual Examination EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se