Ethics and Migration, basic course, 7.5 hp (721G25)

Ethics and Migration, basic course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Migration is increasing in today's globalised world. People leave their homes because of political and religious oppression, poverty and environmental catastrophes. In parallel, Europe and the US build barriers to keep the migrants away. What are the moral rights of refugees and what moral obligations do nations have to open their borders? In the course ethical questions related to migration and refugees are studied.

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Elin Palm, Lars Lindblom

Kursansvarig

Elin Palm

Studierektor eller motsvarande

Elin Palm

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, international coordinator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202150-202203 Engelska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 v202150-202203 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

  • 60 hp godkända
  • Engelska 6/B
    (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för etiska teorier av relevans för migration,
- diskutera och analysera muntligen och skriftligen etiska problem som kan uppstå i relation till migration,
- använda etisk teori i en analys av en konkret migrationsfråga,
- kritiskt granska etiska analyser på ett konstruktivt sätt.

Kursinnehåll

Kursen Etik och migration omfattar normativa frågor rörande olika faser av migration och kategorier av migranter. Kursen behandlar olika skäl för migration och sätt att migrera liksom effekterna av migration på mottagar-, transit- och avsändarländer.

I en första teoretisk del av kursen undersöks grundläggande etiska frågor i relation till migranter (reguljära och irreguljära) och migration, gränser och gränskontroll. Argument för och emot begränsningar av immigration liksom rättigheter och skyldigheter mellan stater och migranter analyseras systematiskt.

I en andra, mer tillämpad del undersöks etiska implikationer av migration som t.ex. kunskapsflykt ”brain drain”. Rådande kontrollsystem t.ex. storskalig övervakning av migranter/migration diskuteras kritiskt från ett etiskt perspektiv.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs läser och analyserar den studerande texter, deltar i gruppdiskussioner, skriver en mindre uppsats och är aktivt delaktig i seminariediskussioner. I tillägg ges föreläsningar. Undervisningen bedrivs på engelska.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriskt deltagande i seminarier samt genom muntliga presentationer av ett mindre skriftligt arbete. Studerande ska även kritiskt granska en annan students inlämningsuppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Litteraturlista finns under Övriga dokument.

EX01 Group Assignment U, G 2.5 hp
EX02 Individual Examination EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se