Philosophy and Film, 7.5 hp (721G27)

Philosophy and Film, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The course proposes an introduction to popular works of Western cinema and their relationship with the classical texts of philosophy. The texts include some of the prominent works of Aristotle, Rousseau, Locke, Nietzsche, Marx and Foucault, as well as the relevant secondary texts. The course presents a philosophical analysis in the context of a movie and discusses the extent to which the basic arguments of the texts are deliberated, represented or reflected on the film in question, along with the philosophical features of the film in itself. The course also provides the tools one needs to acquire to read a film in terms of its content and structure.

Huvudområde

Tillämpad etik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Anders Nordgren

Kursansvarig

Yusuf Yuksekdag

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Birgitta Lönning, student advisor

Monica Wise, administrator

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Trekvartsfart, Dagtid) VT 2018 v201814-201820 Engelska Linköping
Fristående kurs (Trekvartsfart, Dagtid) VT 2018 v201814-201820 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Tillämpad etik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Minst ett års heltidsstudier på grundnivå. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för klassiska filosofiska texters grundläggande drag, tolka filmer i relation till texterna och omvänt,
- tolka en films grundläggande struktur, innehåll och budskap,
- argumentera för en egen ståndpunkt om förhållandet mellan en film och en filosofisk text,
- kritiskt förhålla sig till och redogöra för argument rörande filmtolkning ur ett filosofisk perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till populära verk ur västerländsk film och deras förhållande till klassiska filosofiska texter. Texterna inkluderar nyckelverk av filosofer som Aristoteles, Rousseau, Locke, Nietzsche, Marx och Foucault, samt relevant sekundärlitteratur. Kursen presenterar filosofisk analys i ett filmsammanhang och diskuterar i vilken utsträckning grunddragen i texterna är representerade i filmen, samt filosofiska inslag i själva filmen. Kursen ger också verktyg för att kunna förstå en film avseende innehåll och struktur.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen läser och analyserar studenterna texter, deltar i grupparbete, skriver texter och deltar aktivt vid seminarier. Därutöver ges föreläsningar. Arbete med internetbaserade resurser kan förekomma. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.

Examination

Studenterna förväntas delta aktivt i seminariediskussioner. Kursen examineras genom en hemtentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se