Ekonomisk styrning, 15 hp (722A14)

Management control system, 15 credits

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, att de särskilda behörighetsreglerna (tröskelreglerna), vilka gäller till fördjupningsdelen inom programmet för Ekonomutbildning, är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • demonstera forskningsnära kunskaper om ekonomisk styrning,
  • självständigt analysera och lösa styrningsproblem i olika typer av organisationer och företag,
  • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till klassiska och moderna styrtekniker.

Kursinnehåll

I denna kurs betraktas företaget ur ett finansiellt perspektiv där en viktig målsättning är att uppfylla kapitalmarknadens avkastningskrav för överlevnad. För att skapa en helhetssyn hos studenten betonas kopplingar till organisationens omvärldsförutsättningar och strategi. Den finansiella styrningen syftar till att implementera strategier och att säkerställa en effektiv och produktiv resursanvändning. Vid implementeringen används olika typer av styrningsprocesser som tillsammans bildar ett självreglerande och självlärande styrsystem. Det ekonomiska ansvaret kan delegeras till olika organisatoriska enheter där målformulering, redovisning och kontroll sker med olika typer av redovisningsmått.

I kursen granskas även den finansiella styrningens begränsningar och vilka alternativa metoder och mått som kan användas för att utveckla styrningens kvalitet. Härvid inriktas intresset särskilt mot att öka studenternas förmåga att förstå och använda aktivitetsorienterade och balanserade styrmodeller. Kursen utgår från och sammanfattar studenternas kunskaper inom redovisning, finansiering och organisation. Från denna bas utvecklas förmågan att tillgodogöra sig forskningslitteratur inom styrningsområdet och att använda klassiska och moderna styrningstekniker på ett insiktsfullt sätt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten, vilka förutsätter ett aktivt deltagande från studenterna, såväl vad gäller förberedelser inför seminarierna och som diskussion under seminarierna. Kursen eller delar av kursen och examination kan komma att ges på engelska.

Examination

Examination sker via muntliga och/eller skriftliga tentamina. Under kusen förekommer dessutom obligatoriska inslag som inlämningsuppgifter, praktikfall.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se