Industriell marknadsföring och Supply Chain Management, 15 hp (722A29)

Industrial Marketing and Supply Chain Management, 15 credits

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Engelska Linköping v
F7YEK Civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Internationella civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, att de särskilda behörighetsreglerna (tröskelreglerna), vilka gäller till fördjupningsdelen inom Civilekonomprogrammet och Internationella civilekonomprogrammet, är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande, på ett teoretiskt initierat sätt, kunna:

  • diskutera, analysera och reflektera runt aktuella teorier inom industriell marknadsföring och supply chain management
  • diskutera och analysera samspelet mellan marknadsföring och logistik
  • diskutera och analysera samspelet mellan strategiska beslut och operativ effektivitet
  • genomföra en strategisk analys av ett företag ur ett integrerat perspektiv
  • kommunicera marknadsförings- och supply chain-fokuserade analyser.

Kursinnehåll

Kursen är modulbaserad och dessa moduler skapar tillsammans en helhetsbild över samspelet mellan marknadsförings och supply chain management samt en utblick i aktuella och nutida teoriströmmningar. Dessa moduler kan komma att ändras beroende på hur forskningsfronten ser ut inom dessa respektive områden.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är modulbaserad. Varje modul innehåller ett antal föreläsningar och/eller seminarier. Seminarierna är obligatoriska och poänggivande. Kursen innehåller också ett integrerande projekt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationen består av, förutom närvaro på obligatoriska moment, två delar:

  • muntlig examination med fokus på den ingående litteraturen
  • projektarbete i form av ett större arbete (i grupp) i den avslutande och integrerande modulen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se