Strategi och styrning, 7 hp (722G96)

Strategy and Management Control, 7 credits

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Josefine Rasmussen

Kursansvarig

Josefine Rasmussen

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 4 (VT 2021) v202114-202119 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet på grundnivå särskilda förkunskapskrav D.4.1 = Ma C + Sh A.

Lärandemål

Efter avslutad kurs den ska studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom området strategi och styrning
  • redogöra för hur strategisk kongruens och integrerad styrning bidrar till skapandet av konkurrenskraft
  • med ett kritiskt förhållningssätt analysera en organisation och med särskilt fokus på strategisk kongruens och integrerad styrning kunna föreslå hur strategier och styrsystem bör utformas och användas

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på hur strategier och styrsystem samverkar i skapandet av konkurrensfördelar (strategisk ekonomistyrning). Kursen behandlar därför dels hur strategier på olika nivåer kan anpassas till varandra, dels hur ekonomi- och produktionsstyrningen kan integreras och därmed stödja implementeringen av strategier samt bidrar i formuleringen av nya strategier.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, litteraturseminarier samt seminarier kopplade till ett projektarbete.

Projektarbetet består av att i mindre grupper analysera en stor koncerns strategiska inriktning. Vidare innebär uppgiften att föreslå ett styrsystem som understödjer implementering av de strategier som identifierats under praktikfallets första fas. Vid det avslutande projektseminariet presenteras och diskuteras hur grupperna valt att lösa praktikfallet. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom en individuell tenta, samt genom en skriftlig projektrapport i grupp. Projektrapporten examineras även muntligen vid ett obligatoriskt seminarium.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Nilsson, Fredrik, Rapp, Birger, (2005) Understanding competitive advantage : the importance of strategic congruence and integrated control Berlin ; London : Springer, 2005

ISBN: 9783540408727

 

Övrig litteratur (artiklar) meddelas vid kursstart. 

DUGG Skriftlig dugga U, G, VG 3.5 hp
PROJ Projektarbete U, G, VG 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se