Ledarskap och HRM, 8 hp (723G24)

Leadership and HRM, 8 credits

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 5 (HT 2016) Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt att de särskilda förkunskapskraven som gäller för civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för nyckelbegrepp och grundläggande modeller för ledarskap och ledarskapstyper
- diskutera och reflektera kring ledarskap i praktiken
- redogöra för nyckelbegrepp, definitioner och centrala teman inom HRM
- redogöra för rekryteringsprocesser, kompetensutveckling samt belöningssystem och feedback
- integrera kunskap och erfarenheteroch uttrycka denna kunskap muntligt och skriftligt
- formulera och analysera texter där relevant litteratur och teorier tillämpas och diskuteras på ett sätt som visar på förståelse för innehållet, såväl som på förmåga att hantera och integrera vetenskapliga referenser på ett korrekt och relevant sätt
- utveckla, organisera och leda lärmoment
- tillämpa relevant litteratur och teorier för att utveckla analysmodeller, som syftar till att dra lärdomar av praktiska fall, samt fördjupa förståelsen av de tillämpade teorierna

Kursinnehåll

Kursens övergripande mål är att de studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper om ledarskap och Human Resource Management (HRM), genom en introduktion till centrala delar inom de två forskningsområdena samt genom praktisk tillämpning.

Huvudsakligt innehåll är grundläggande studier om ledarskap och HRM samt hur dessa dimensioner i en organisation relaterar till strategi såväl som operativ verksamhet. Studenterna kommer att introduceras till olika delar inom forskningen om ledarskap och HRM, samt ges möjlighet att träna på att tillämpa dem på olika sätt. Den ökade kunskapen och erfarenheten från dessa områden ger studenterna större möjligheter att medvetet styra sin egen framtida prestation och karriär samt att i rollen som chefer/ledare ta sitt ansvar för sina underställdas prestationer och karriärer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är designad för att involvera studenterna i olika typer av lärsituationer, där de får möta ett flertal lärare med olika pedagogiska metoder och forskningsinriktningar. Den studerande får till exempel delta i casearbeten, seminarium, föreläsningar och olika aktiviteter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Examinationen sker genom ett antal olika examinerande moment under kursens gång
- Aktiviteter och casedagar (individuellt deltagande)
- Ledarskapsreflektioner (individuella inlämningar)
- Skriftlig litteraturdugga (individuell)
- Casearbete (grupp)

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se