Marketing and Consumer Behaviour, 7.5 hp (723G61)

Marketing and Consumer Behaviour, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The course introduces students to marketing and consumer behavior. Central in the course is the process and activities consumers engage in when acting on today´s markets e.g., selecting, purchasing, using, evaluating, and disposing products and services. At the core of consumer behavior is the study of how the world is influenced by the actions of marketers and the understanding of the wider role of consumers, consumption culture and consumerism in todays world.

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mikael Ottosson

Kursansvarig

Mikael Ottosson, Hugo Guyader

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kostas Mitropoulos, International Coordinator

Svjetlana Pantic Dragisic, Study Director

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2022 v202204-202208 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • Minst två års studier (120 hp) på grundnivå, varav minst 60 hp är inom företagsekonomi eller motsvarande
 • Engelska 6/Engelska B
  (Undantag från svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva några av de vanligaste teoretiska begreppen, modellerna och teorierna inom ämnesområdet konsumentbeteende
 • relatera samtida konsumentbeteendetänkande - inklusive internetrelaterade frågor - till klassiska komponenter inom ämnesområdet
 • förstå konsumenterna på individnivå
 • förstå sociala, kulturella och andra kontextuella aspekter som berör konsumenterna
 • reflektera över "stimuli-responsmodellen" från en kritisk synvinkel
 • föreslå effektiva metoder för insamling av konsumentinformation för att stödja marknadsföringsbeslut
 • föreslå marknadsföringsåtgärder mot bakgrund av köpbeteendemodeller

Kursinnehåll

I kursens inledande del presenteras och diskuteras den historiska utvecklingen av olika teoretiska fält. Kursinnehållet sedan är organiserat för att inkludera ett urval av användbara perspektiv på marknadsföringsfrågor och konsumentbeteende. Dessa perspektiv är av tre slag:

Det första handlar om konsumenten och om konsumentens sammanhang. Detta perspektiv inkluderar aspekter såsom konsumenternas

 • behov, önskemål och begär
 • motivationen bakom upplevda behov, önskemål och begär
 • ekonomiska förmåga
 • personligheter, identiteter och livsstilar
 • attityder och värderingar
 • minnen
 • kultur, subkultur och geografiska sammanhang
 • X faktorer som påverkar kunders tänkande och handlande

Det andra perspektivet handlar om processer relaterade till köpbeteende samt till användning av varor och tjänster. Detta perspektiv omfattar aspekter såsom konsumenternas

 • informationssökning och uppmärksamhet
 • utvärderingar av alternativ
 • inköpsbeslut (det gäller produkter och varumärken, köpa kanaler)
 • utvärderingar efter köp

Det tredje perspektivet är kopplingen mellan marknadsföring (från företagets synvinkel) och konsumenters beteende, inklusive

 • stimuli-responsmodellen
 • hantering av word-of-mouth fenomen
 • metoder för att samla in information om konsumenterna
 • den speciella frågan om promotion av innovativa varor och tjänster (”adoption, rejection, diffusion”)

Ett återkommande tema i kursen är att försöka att förstå varför konsumenterna väljer att köpa vissa produkter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen organiseras genom en kombination av föreläsningar, seminarier och grupparbeten kring verkliga fall. Föreläsningar syftar till att ge perspektiv på kursinnehållet, och studenterna bör inte förvänta sig att allt innehåll i kurslitteraturen upprepas i föreläsningarna. Studenterna kan behöva förbereda uppgifter och uppdrag för seminarier och lagarbete. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom grupparbeten, samt individuell skriftlig tentamen i slutet av kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Ekström, Karin M., Ottosson, Mikael, Parment, Anders, Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Företagsekonomi, Originator, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Originator, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Originator, Ekström, Karin M., Ottosson, Mikael, Parment, Anders, (2017) Consumer Behavior: Classical and Contemporary Perspectives

ISBN: 9144116810,9789144116815

Additional literature will be added according to information at the start of the course. A complete literature list will be available on Lisam.

ASS1 Gruppuppgifter EC 2.5 hp
EXA1 Skriftlig examination EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se