Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30 hp (723G85)

Business Administration 3 - Financial Accounting, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen består av tre delkurser och inleds med Redovisningsteori, som omfattar det teoretiska perspektivet på externredovisning. Den andra delkursen, Koncernredovisning, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer från enskilda bolag till koncerner. Företagsekonomi 3 mot redovisning avslutas med en kandidatuppsats på 15 hp.

Urval till denna kurs sker utifrån antal redovisade akademiska poäng i ämnet företagsekonomi, godkända fram till och med sista anmälningsdag.

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Svjetlana Pantic Dragisic

Kursansvarig

Olga Yttermyr, Pernilla Broberg

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic

Kontaktinformation

Åsa Carmesten, Study Adviser

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

  • 60 hp företagsekonomi varav 52,5 hp godkända inklusive en godkänd samhällsvetenskaplig metodkurs om 7,5 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • uppvisa fördjupade kunskaper avseende företagekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
  • tillämpa den inhämtade kunskapen på aktuella frågor inom redovisningsområdet
  • kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser
  • självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete

Kursinnehåll

Kursen består av tre delar. Första delen, Koncernredovisning, 7.5 hp, omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer, från enskilda bolag till koncerner. I anslutning till detta behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr årsredovisningen. I denna del belyses också problem och metoder i anslutning till internationella transaktioner.

Den andra delen Redovisningsteori, 7.5 hp, tar sin utgångspunkt i hur olika teoretiska synsätt samt legala och kontextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, framför allt nationellt men även internationellt. Kursen behandlar mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i enskilda företag, organisationer och koncerner, såväl privaträttsliga som offentliga.

Sista delen består av ett kandidatuppsatsarbete, 15 hp, som omfattar dels ett självständigt läsmoment, dels ett uppsatsarbete. Inriktningen på läsmomentet kommer att anpassas efter inriktningen av uppsatsen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarieövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen, eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Se de ingående kurserna 722G72 och 723G21.

För uppsatskursen; Bryman, A, & Bell, E., Business research methods. 2015, Oxford University Press, USA.

NÄRV Närvaro slutseminarieserie D 0.5 hp
OPPO Opponering U, G 0.5 hp
PRES Presentation and Defence U, G 0.5 hp
UPS1 Uppsats U, G, VG 12.5 hp
TPRO Thesis Proposal U, G 1 hp
KON1 Koncernredovisning, skriftlig examination U, G, VG 7.5 hp
RED3 Redovisningsteori, skriftlig examination U, G, VG 4 hp
RED4 Redovisningsteori, skriftligt PM U, G, VG 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se