Organisationsteori och analys, 7.5 hp (723G92)

Organization Theory and Analysis, 7.5 credits

Kursbeskrivning

I kursen behandlas organisationsteorins olika delområden. Särskild betoning läggs på innovation och teknikhantering, identitet och kultur, interventioner för hälsofrämjande arbetsliv och anställdas välbefinnande.  Nutida organisatorisk verksamhet på arbetsplatser som till exempel hållbarhet, etik, jämlikhet och mångfald diskuteras. I kursen fokuseras det på ett multiperspektiv. Samtida organisatoriska verksamheter diskuteras ingående.

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Janet Johansson

Kursansvarig

Janet Johansson

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) v202134-202138 Engelska Linköping v
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) v202134-202138 Engelska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) v202134-202138 Engelska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) v202134-202138 Engelska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2021) v202134-202138 Engelska Linköping v
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2021) v202134-202138 Engelska Linköping v
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Management och verksamhetsutveckling) 5 (HT 2021) v202134-202138 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Masterprogram i IT och management
 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b (1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • diskutera olika trender i utvecklingen av organisationsteorier, deras funktion och konsekvenser
 • reflektera och värdera olika teoretiska perspektiv och tillvägagångssätt i organisationsstudier
 • kritiskt analysera, diskutera och kontrastera centrala teoretiska konstruktioner
 • kritiskt analysera organisatoriska fenomen utifrån organisationsteoretiska perspektiv

Kursinnehåll

I kursen behandlas organisationsteorins olika delområden. Särskild betoning läggs på innovation och teknikhantering, identitet och kultur, interventioner för hälsofrämjande arbetsliv och anställdas välbefinnande.  Nutida organisatorisk verksamhet på arbetsplatser som till exempel hållbarhet, etik, jämlikhet och mångfald diskuteras.

I kursen fokuseras det på ett multiperspektiv. Samtida organisatoriska verksamheter diskuteras ingående. I kursen introduceras även olika organisatoriska, teoretiska perspektiv - till exempel hur organisationernas rationalistiska tänkande kontrasterar mot den kritiska tankeskolan; hur institutionella, miljömässiga, kulturella och etiska krav utmanar ekonomiska strävanden och tillväxtorienterade strategier.  

I kursen varvas teorier med praktiska exempel från olika typer av organisationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och grupparbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråket är engelska. 

Examination

Examinationen sker genom:

 • muntlig presentation av grupparbeten, betygsskala: UV
 • skriftlig presentation av grupparbeten, betygsskala: UV
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Varje examinerande del ger ett antal kurspoäng.

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga examinerande delar, med minst 50 % av möjliga kurspoäng. 

För Väl godkänt krävs minst 80 % av möjliga kurspoäng.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
GRP1 Gruppuppgifter U, G, VG 3 hp
UPG1 Individuell skriftlig uppgift U, G, VG 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se