Affärssystem för företag, 7.5 hp (725G49)

Enterprise Systems, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johanna Sefyrin

Kursansvarig

Johanna Sefyrin

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Management och verksamhetsutveckling) 3 (HT 2021) v202145-202203 Svenska Linköping o
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram (Systemutveckling) 3 (HT 2021) v202145-202203 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Lärandemål

Den studerande ska efter slutförd kurs kunna:

 • Förstå, beskriva, bedöma och reflektera över IT-baserade affärssystems uppbyggnad och tillämpningsområden.
 • Förstå, beskriva, bedöma och reflektera över IT-baserade affärssystem och den ömsesidiga påverkan mellan å ena sidan systemen och å den andra organisation och organisering.
 • Förstå, beskriva och diskutera analys, anskaffning, anpassning, implementering och effekter av affärssystem.
 • Förstå, kritiskt granska, problematisera och ta ställning till affärssystem som IT-artefakter i organisatoriska sammanhang.

Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är:

 • Affärssystemens uppbyggnad, typiska egenskaper och arkitektur.
 • Affärssystem ur ett process- och produktperspektiv.
 • Standardsystem vs. affärssystem.
 • Anskaffning av affärssystem; principer, aktörer och roller.
 • Olika roller för affärssystem vid organisering.
 • Affärssystem, implementationsprojekt och organisatoriska nätverk.
 • Ramverk för utvärdering av affärssystem.
 • Praktiska och teoretiska bilder av affärssystem och organisering.
 • En laboration i ett modernt, kommersiellt affärssystem.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, demonstrationer av IT-artefakter, en laboration, seminarier, gruppövningar och handledning. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, laborationen, seminarier, gruppövningar och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares rapporter.

Examination

Skriftlig examination enskilt och i grupp. Detaljerade anvisningar återfinns i kursinformationen.

Examinationen sker också genom ett aktivt obligatoriskt deltagande i laborativa uppgifter och seminarier.
Respektive examinationsmoment är relaterat till i kursen ingående lärandemål.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Hedman, Jonas, Nilsson, Fredrik, Westelius, Alf, (2009) Temperaturen på affärssystem i Sverige 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144053561

Kans, Mirka, (2019) Anskaffa och implementera affärssystem. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144130941

TEN1 Tentamen U, G, VG 2.5 hp
PRO2 Projekt U, G, VG 4 hp
LAB1 Laboration U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se