Samhällsvetenskaplig metod, 7.5 hp (725G53)

Research Methods in Social Sciences, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Malin Granath

Kursansvarig

Malin Granath

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 6 (VT 2020) v202004-202008 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs särskild behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • beskriva samhällsvetenskapens grundläggande ansatser och metoder
  • förstå och kunna tillämpa forskningsprocessens olika steg


Färdighet och förmåga

  • planlägga för att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete
  • tillämpa olika undersöknings- och analystekniker
  • skriva vetenskapligt hållbara och intresseväckande texter
  • presentera, försvara och opponera på vetenskapliga arbeten


Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt granska och värdera ansats, metod och teori i vetenskapliga studier
  • reflektera över egna ställningstaganden, förhållningssätt och eget lärande

Kursinnehåll

Inom informatik bedrivs en mängd olika former av undersökningar där samhällsvetenskapliga metoder tillämpas. Det är allt från designforskning till organisations- och konsekvensanalyser eller utvärderingar av projekt och utredningar om verksamheter. Denna kurs kommer behandla olika tillvägagångssätt för att svara på olika typer av frågeställningar. En sådan kunskap gör det möjligt att ta sig an och genomföra undersökningar och utredningar på ett professionellt sätt samt att kunna bedöma kvaliteten på hur en utredning har genomförts.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier i litteraturstudier samt redovisa ett projektarbete.

Examination

Kursmålen examineras i gruppuppgifter som genomförs och rapporteras under kursens gång. Utöver det ingår en skriftlig salstentamen samt inlämningsuppgifter.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011

ISBN: 9789147090686

Kompendier

Goldkuhl, G, Kunskapande

Kompletterande litteratur

Artiklar

Vetenskapliga artiklar tillkommer som kurslitteratur på kursen.

UPG4 Uppgifter U, G, VG 2.5 hp
THES Thesis Proposal U, G, VG 2.5 hp
TEN1 Tentamen U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se