Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (725G66)

Programming in C# and the NET Framework, 4 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sahand Sadjadee

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2019) v201945-202003 Svenska Linköping v
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Systemutveckling) 5 (HT 2019) v201945-202003 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management
  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Goda kunskaper om och god vana i programmering (motsvarande 12 hp) avseende minst ett procedurellt eller objektorienterat språk (t ex Ada, C, Python, Java eller C++) och kännedom om de grundläggande konstruktionerna i objektorienterad programmering (klass, härledning, polymorfi).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- tillämpa och reflektera över C#s språkkonstruktioner och deras semantik, t.ex. klasser, delegater, event, nätverk for att bygga objektorienterade program
- tillämpa och reflektera över olika centrala delar av.NET Framework t.ex. ASP.NET, ADO.NET, Windows Presentation Foundation (WPF) för att bygga applikationer
- tillämpa och reflektera över Visual Studio som utvecklingsmiljö.

Kursinnehåll

Syftet med denna kurs är att studera konstruktioner och mekanismer i programmeringsspråket C#, ramverket .NET Framework, samt utvecklingsmiljön Visual Studio. Kursens fokus ligger på användning av teknikerna.
Fokus i kursen är användningen av C# och .NET och till viss mån även Visual studio som bas för utveckling av mjukvaruapplikationer med grafiska gränssnitt. Studenterna kommer att genomföra en serie laborationer som behandlar olika delar av applikationsutveckling som grafiska grässnitt, datamodeller och kontrollkomponenter. Studenterna kommer att ges viss frihet att fördjupa sig i vissa delar av .NET beroende på intresse. Studenterna kommer även att arbeta med olika delar av Visual Studio, så som versionshantering, länkning av externa bibliotek osv. Genom genomförande av laborationer kommer studenterna att komma i kontakt med och lära sig om C#-språkets olika konstruktioner och deras semantik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller en föreläsningsserie, laborationer som utföres på egen hand med assistens vid särskilda tillfällen och genom elektroniskt kursforum. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell redovisning av genomförda laborationer och inhämtad förståelse för användningen av C#, .NET och Visual studio för utvecklingen av mjukvara. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LAB2 Laborationer U, G 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se