Användarperspektiv på digital design, 7.5 hp (725G87)

User perspectives on digital design, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Söderström

Kursansvarig

Fredrik Söderström

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2021) v202118-202122 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den behörighet som krävs för antagning till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:  

Beskriva, förklara, kritiskt granska och värdera
- olika perspektiv på digital design med betoning på användarperspektiv
- samband mellan digital design och olika användarperspektiv
- olika metoder för att utföra och utvärdera digital design i syfte att åstadkomma god designkvalitet
Visa färdighet och förmåga att
- analysera och planera för digital design genom identifiering, prioritering, visualisering och utvärdering av förutsättningar och verksamhetsmål
- producera, argumentera, motivera och värdera en designlösning utifrån ett utvalt användarperspektiv
- konstruera en teknisk prototyp i ett utvalt designverktyg
- presentera och försvara en teknisk prototyp baserat på utvalt användarperspektiv
- utvärdera och kritiskt granska en teknisk prototyp baserat på en 
utvald utvärderingsmetod.

Kursinnehåll

Studenten skall förvärva grundläggande kunskaper inom olika perspektiv på digital design i allmänhet och användarperspektiv i synnerhet. Med denna grundläggande kunskap som bas fördjupas kunskapen kring hur olika användarperspektiv relaterar till och påverkar den digitala designen av IT-system och hur sådan digital design kan utvärderas på ett strukturerat sätt. Kursen syftar till att den studerande skall förvärva en fördjupad förståelse och kunskap kring ett utvalt användarperspektiv på digital design och detta perspektiv skall praktiskt kunna omsättas för att konstruera en teknisk prototyp. Detta genomförs genom laborativt arbete där tydliga förutsättningar analyseras för att därefter realiseras i form av en designlösning. Denna designlösning ligger sedan som grund för den prototyp som konstrueras i utvalt design/prototypingverktyg. I kursen ingår att studenten löpande genom kursen skall kunna argumentera, motivera samt värdera sin lösning i förhållande till andra existerande användarperspektiv på digital design.  

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består huvudsakligen av en laborativ designuppgift, samt föreläsningar, seminarier, handledning och studentstyrt arbete. Till arbetsinsatsen hör att aktivt förbereda sig inför dessa tillfällen genom inläsning av litteratur samt genom aktivt arbete individuellt och i grupp. Kursen innehåller även presentation/gestaltning av den egna designlösningen samt granskning/utvärdering av andra kursdeltagares designlösningar.

Examination

Skriftlig och muntlig examination samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i kursinformationen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Sandblad, Bengt, Gulliksen, Jan, Lantz, Ann, Walldius, Åke, Åborg, Carl, (2018) Digitaliseringen och arbetsmiljön Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144120225

Kompletterande litteratur

Böcker

Arvola, Mattias, (2020) Interaktionsdesign och UX : om att skapa en god användarupplevelse. Andra upplagan Lund : Studentlitteratur, 2020

ISBN: 9789144122991

Det går även bra att istället läsa boken som utkom 2014.

UPG3 Seminariebehandling U, G 1 hp
UPG2 Praktisk designuppgift U, G, VG 4 hp
UPG1 Skriftlig uppgift U, G, VG 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se