Kvalitativa metoder i teori och praktik, 7.5 hp (725G88)

Qualitative methods in theory and practice, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Malin Granath

Kursansvarig

Malin Granath

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 2 (VT 2018) v201814-201818 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den behörighet som krävs för antagning till kandidatprogrammet i sysstemvetenskap.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studeramde kunna:
- beskriva, förklara och tillämpa grundläggande begrepp inom kvalitativa metoder.
- tillämpa, värdera och motivera val av kvalitativa undersökningsmetoder och analystekniker.
- presentera och försvara valda undersökningsmetoder och resultat.
- problematisera och kritiskt värdera vanliga kvalitativa undersökningsmetoder och dess resultat.

Kursinnehåll

I kursen ingår grundläggande begrepp om empiriska undersökningsmetoder, exempelvis kvalitativa- och kvantitativa metoder, induktiva/deduktiva/abduktiva studier, positivism kontra tolkande studier. Vidare behandlas identifiering och problematisering av studieobjekt och undersökningsfrågor. Empiriska undersökningsmetoder introduceras, problematiseras och tillämpas, såsom intervju, observation och dokumentstudier. Kursen behandlar även analystekniker (ex. tematisk, hermeneutisk och narrativ analys), samt presentations- och oppositionsteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier och workshops genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares arbete. Arbetet sker både individuellt och i grupp.

Examination

I kursen ingår tre examinationsmoment, i dessa examinationsmoment ingår laborationsmoment, projektmoment med obligatoriska seminarier samt skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i kursinformationen. 

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Ahrne, Göran, Svensson, Peter, (2015) Handbok i kvalitativa metoder 2., [utök. och aktualiserade] uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147112241

Artiklar

Vetenskapliga artiklar tillkommer som kurslitteratur på kursen

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se