Problemlösning och programmering, 7.5 hp (725G92)

Problem solving and programming, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursansvarig

Torbjörn Jonsson, Erik Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Ahmed Rezine
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 1 (HT 2017) v201735-201802 Svenska Linköping o
F7MIT Masterprogram i IT och management (Master) 3 (HT 2017) v201735-201802 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i systemvetenskap. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- skapa lösningar (program) till mindre problem med ett imperativt angreppssätt.
 - skapa abstraktion med hjälp av underprogram och enkla sammansatta datatyper.
- använda enklare typ av felsökning för att hitta fel i program. 

Kursinnehåll

Kursen introducerar problemlösning med hjälp av programmering i ett lämpligt nybörjarspråk med skyddsnät. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner/övningar och datorlaborationer i programmering. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats för färdighetsträning utöver den schemalagda undervisningen. 

Examination

Kursen examineras genom datorlaborationer samt datortentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen på kurshemsidan.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Kompletterande litteratur

Böcker

Jonsson, Torbjörn, (2005) Programmering i Ada 95 för nybörjare och erfarna Lund : Studentlitteratur, 2005

ISBN: 9144039891

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se