Informationssystemutveckling, 15 hp (725G93)

Information Systems Development, 15 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Söderström

Kursansvarig

Fredrik Söderström

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap 1 (HT 2017) v201746-201813 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt den behörighet som krävs för antagning till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa mängdlärans formelspråk och operationer
- strukturera, formulera och lösa kombinatoriska problem inom området
- redogöra för grafteorins grundläggande begrepp, samt använda grafer som verktyg vid modellering
- använda det satslogiska språket och vara förtrogen med logiska operationer
- utvärdera logiska slutledningars giltighet
- beskriva, kritiskt granska och värdera perspektiv på organisationer och IT-system i olika sammanhang
- redogöra för, kritiskt granska och värdera olika strategier för förändringsarbete och förändringsledning kopplat till utveckling och införande av IT-system i verksamheter
- beskriva, kritiskt granska och värdera olika metoder för framtagning och införande av IT-system i verksamheter
- redogöra för, kritiskt granska och värdera betydelsen av metoder och modeller i informationssystemutveckling
- beskriva, kritiskt granska och värdera olika perspektiv på verksamhetsprocesser och IT-systems roller i sådana processer
- beskriva, kritiskt granska, värdera och genomföra metodbaserad modellering av verksamhet och IT-system
- utvärdera och kritiskt granska modeller från verksamhets- och kravanalys 

Kursinnehåll

Diskret matematik och logik
Delkursen behandlar mängdlärans formelspråk och operationer, samt strukturering, formulering och lösning av kombinatoriska problem med permutationer och kombinationer. Vidare behandlas grafteorins grundläggande begrepp, samt grafer som verktyg vid modellering i tillämpningar. Delkursen tar även upp det satslogiska språket och logiska operationerna samt bedömning av logiska slutledningars giltighet med hjälp av naturlig deduktion och/eller reduktionsmetoden.

IT och förändringsarbete
Delkursen behandlar organisationer och IT-system i olika sammanhang. Delkursen behandlar även olika organisationsteoretiska perspektiv, samt förändringsarbete och förändringsledning kopplat till IT-system,l bland annat möjligheter och hinder med införande av IT-system, exempelvis förändringsmotstånd. Utifrån detta belyses strategier för utveckling av verksamheter och IT-system, samt metoder för framtagning och införande av IT-system i verksamheter.

Processer och modellering
Delkursen behandlar metoder och modeller för informationssystems- och verksamhetsutveckling. Olika perspektiv på verksamhetsprocesser tas upp, samt IT-systems roller i sådana processer. Vidare behandlas metodbaserad modellering av verksamhet och IT-system, som teori och praktik. Med metodbaserad verksamhetsmodellering behandlas även modeller för verksamhetsanalys och kravanalys.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, samt aktivt deltagande i seminarier/workshops, lektioner, laborationer och studentstyrt arbete. Arbetet sker enskilt och i grupp. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig inför föreläsningar, seminarier/workshops, laborationer, grupparbete och handledning, genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares arbeten. 

Examination

Examinationen består av fyra moment; två skriftliga tentamen, skriftlig och muntlig examination av två uppgifter, samt därutöver aktivt deltagande i obligatoriska moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Beynon-Davies, Paul, Galliers, Robert, Sauer, Chris, (2013) Business information systems 2. ed. New York : Palgrave Macmillan, 2013

ISBN: 9781137265807

Bruzelius, Lars H., Skärvad, Per-Hugo, (2012) Management : att leda verksamheter och människor 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144057781

Eriksson, Kimmo, Gavel, Hillevi, (2013) Diskret matematik och diskreta modeller 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144089997

Kompletterande litteratur

Artiklar

Vetenskapliga artiklar tillkommer som kurslitteratur på kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se