IT-projekt och projektledning, 7.5 hp (725G95)

IT-projects and Project Management, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tommy Wedlund

Kursansvarig

Tommy Wedlund

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram 1 (HT 2021) v202141-202146 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva, värdera och reflektera över centrala begrepp avseende IT-projekt och projektledning
  • använda IT-stöd för att identifiera och identifiera centrala arbetsmoment vid skapandet av en projektplan
  • använda en projektmodell för identifiering och genomförande av arbetsmoment och projektdokument avseende projektledning av ett IT-projekt
  • planera och strukturera projektledningsarbetet för ett IT−projekt. 

Kursinnehåll

Kursen består av tre moment:

  • Centrala begrepp och aktiviteter vid genomförande av ett IT-projekt
  • IT-stöd för projektledning, laborationer med projektplaneringsverktyg
  • IT-projektledning, praktiskt projektarbete

Kursen är tillämpnings- och projektorienterad. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer med IT-stöd för projektledning, gruppövningar, workshops samt handledning. Utöver undervisningen hör till studentens arbetsinsats att komma väl förberedd till föreläsningar, seminarier, laborationer, gruppövningar, workshops samt handledning. 

Examination

I kursen ingår tre examinationsmoment, i dessa examinationsmoment ingår laborationsmoment, projektmoment med obligatoriska seminarier samt skriftlig tentamen. 
Detaljerade anvisningar återfinns i kursinformationen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Tonnquist, Bo, (2018) Projektledning 7 uppl. Stockholm : Sanoma utbildning

ISBN: 9789152354988

Kompletterande litteratur

Böcker

Skyttermoen, Torgeir, Vaagaasar, Anne Live, Torhell, Sven-Erik, (2017) Värdeskapande projektledning Lund : Studentlitteratur AB, 2017

ISBN: 9789144115559

TENT Skriftlig tentamen U, G, VG 3 hp
PROJ Projekt uppgift U, G, VG 1.5 hp
LABB Laboration U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se