Introduktion till informatik - människa, teknik, organisation, 7.5 hp (725G96)

Introduction to Information Systems – human, technology, organization, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Björn Johansson

Kursansvarig

Björn Johansson

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram 1 (HT 2021) v202135-202140 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över centrala begrepp inom informatikämnet
  • kritiskt och med ett vetenskapligt förhållningssätt reflektera över sitt eget lärande
  • välja och motivera perspektiv och modeller samt tillämpa dessa för att analysera samspelet mellan människa, teknik och organisation
  • tillämpa IT-stöd för att illustrera modeller
  • genomföra en ändamålsenlig skriftlig och muntlig presentation och opponering med hjälp av IT-stöd.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

  • grundläggande begrepp och perspektiv med relevans för fortsatta studier inom informatikämnet såsom information, verksamhet, informationssystem, kommunikation, IT-system, systemutveckling, modellering.
  • tekniska färdigheter avseende att tillämpa IT-stöd för att illustrera modeller samt genomföra presentationer 
  • teori om och analys av lärande i samband med universitetsstudier
  • praktiska övningar i rapportskrivning, argumentation, presentation och opposition. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning och seminarier. Arbetet sker både individuellt och i grupp. Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, lektioner och seminarier genom inläsning av litteratur och genomförande av kursuppgifter. Utöver lärarledd undervisning ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Skriftlig och muntlig examination samt aktivt deltagande i obligatoriska moment. Detaljerade anvisningar återfinns i kursinformationen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Beynon-Davies, Paul, Galliers, Robert, Sauer, Chris, (2020) Business information systems 3. ed. Red Globe Press Macmillan, 2019

ISBN: 9781352007381

Jansson, Anita, (2021) Verksamhetsarkitektur : strategi och praktik för effektivare företag. Andra upplagan Stockholm : Sanoma utbildning, 2021

ISBN: 9789152360835

TEK1 Teknik U, G 1.5 hp
ORG1 Organisation U, G 1.5 hp
MÄN1 Människa U, G 1.5 hp
INTR Introduktion till systemvetenskapliga programmet U, G 0 hp
INF1 Informatik U, G 1.5 hp
INDU Slutrapport U, G, VG 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se