Informationssystemutveckling, 7.5 hp (726G83)

Information Systems Development, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Söderström

Kursansvarig

Fredrik Söderström

Studierektor eller motsvarande

Malin Granath
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram 2 (VT 2021) v202103-202112 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva, kritiskt granska och värdera perspektiv på informationssystem och informationssystemutveckling i olika organisatoriska sammanhang
  • beskriva, kritiskt granska och värdera information, informationsflöden, verksamhetsprocesser, aktiviteter, handlingar samt teknikens roll i sådana sammanhang
  • beskriva, kritiskt granska och värdera olika metoder för framtagning av informationssystem i verksamheter
  • genomföra, kritiskt granska och värdera metodbaserad analys och modellering som del av informationssystemutveckling

Kursinnehåll

Informationssystem och informationssystemutveckling - grunder
Behandlar verksamhet, information och teknik i olika organisatoriska sammanhang. Utifrån teoretiska och praktiska perspektiv belyses informationssystem och informationssystemutveckling som integrerad utveckling av verksamhet, information och teknik, samt metoder för framtagning och införande av informationssystem i verksamheter.

Informationssystemutveckling – fördjupning och praktiskt arbete
Behandlar metoder och modeller för de olika steg som ingår i informationssystems- och verksamhetsutveckling. Olika perspektiv på informationsflöden, verksamhetsprocesser och aktiviteter/handlingar tas upp, samt teknikens roller i sådana sammanhang. Vidare behandlas behovsinventering och kravanalys samt metodbaserad modellering av information, verksamhet och teknik, som teori och praktik.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, workshops, seminarier, projektarbete samt handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • Individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
  • Skriftlig och muntlig examination av projektarbete utfört i grupp, betygsskala: UV

För Väl Godkänt på kursen krävs Väl Godkänt på individuell skriftlig tentamen samt Väl Godkänt på skriftlig och muntlig examination av projektarbete utfört i grupp.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Beynon-Davies, Paul, Beynon-Davies, Paul, (2020) Business information systems 3:e uppl.

ISBN: 9781352007381,135200738X

Jansson, Anita, (2017) Verksamhetsarkitektur : strategi och praktik för effektivare företag. 1. uppl. Stockholm : Sanoma Utbildning, 2017

ISBN: 9789152346358

TEN1 Skriftlig tentamen U, G, VG 2.5 hp
PRO1 Skriftlig examination, projektarbete U, G, VG 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se