Ekonometrisk teori, 7.5 hp (730A07)

Econometric Theory, 7.5 credits

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Göran Hägg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Svenska Linköping v
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet
  • Internationella civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Nationalekonomi 3 eller motsvarande, samt genomgången grundkurs i Ekonometri motsvarande 7,5 ECTS poäng eller motsvarande kunskaper.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- självständigt genomföra ekonometriska undersökningar med hjälp av den för frågeställningen mest relevanta ekonometriska metoden.
- applicera ekonometrisk modellering inom olika områden som mikroekonomi, makroekonomi och finansiell ekonomi.
- teoretiskt analysera de vanligaste problemen i ekonometriska studier baserade på tvärsnittsdata, paneldata eller tidsseriedata.

Kursinnehåll

Kursen behandlar centrala problemställningar inom ekonometriskt utredningsarbete och forskning. Den grundläggande linjära regressions modellen är starkt begränsad i sina applikationer. Denna kurs går vidare med målet att deltagarna efter kursen skall självständigt analysera och praktiskt genomföra avancerade ekonometriska undersökningar på den nivå som arbetsmarknaden kräver. Inom kursen behandlas, ekonometrisk teori för modellering, estimering och testning av modeller och ekonomiska hypoteser. Följande ekonometriska metoder och problemställningar behandlas inom kursen, Tobit modeller, logit/probit modeller, sample selection problem, panel data metoder, grundläggande tidsserie modellering, inferens problem vid ickestationära data, felkorrigeringsmodeller (error correction models), vector autoregressiva modeller, Vector Error Corrction Models, tester för integrerade data, identifierings- och simultanitetsproblem, kausalitets test, modellering av varianser genom s.k. GARCH modeller.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen läses parallellt med kursen Ekonometrisk Analys. Denna kurs, Ekonometrisk teori, innehåller föreläsningar. Kursen i Ekonometrisk analys utgörs av praktiska tillämpningar.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig examen. Detaljerad information återfinns i studiehandledning/kurshemsida.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se