Institutionell och spelteoretisk analys, 15 hp (730A09)

Institutional and Game Theoretical Analysis, 15 credits

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Göran Hägg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Svenska Linköping v
F7YEK Civilekonomprogrammet 7 (HT 2016) Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Internationella civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgången Nek 3.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera fördjupad kunskap i institutionell- och spelteoretisk teori och metod,
- kristisk granska och sakligt förhålla sig till institutionell och spelteoretisk forskning,
- tillämpa institutionell och spelteoretisk teori i analysen av ekonomiska problemställningar och inom policyanalys.

Kursinnehåll

Kursen kommer att omfatta och kombinera institutionell teori och spelteori, där spelteorin fungerar som ett verktyg och en formell utgångspunkt för institutionell analys. Under kursen kommer spelteori att användas för att tolka strategiskt beteende och strategiska situationer givet institutionella restriktioner som värderingar, normer, kontrakt, "governance structures", regleringar och organisationsformer. Centralt för kursen är också frågan om hur olika typer av institutioner är svar på incitaments-, informations- och rationalitetsproblem som uppmärksammats och analyserats inom spelteori. Vidare kommer kursdeltagarna lära sig grunderna i att konstruera spel avpassade för att analysera såväl statiska som dynamiska strategiska situationer inom ekonomi och politik.

På kursen kommer institutionell teori nyttjas för att analysera institutioners inverkan på ekonomiska och politiska utfall samt på aktörers beteende. Härvidlag är begrepp som transaktionskostnader, äganderätt, allmänningens tragedi, "rent seeking", förtroende, opportunistiskt beteende, principal-agent, "governance structures" och regleringar centrala. Därtill kommer drivkrafterna bakom institutionell förändring och ekonomisk omvandling att behandlas. Slutligen kommer frågan om hur människor agerar och interagerar i en komplex värld och hur institutioner kan visas vara en respons på begränsad rationalitet, begränsad information och beteendemässiga bias som kan uppfattas som irrationalitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningslektioner, litteratur- och fallseminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en dugga, aktivt deltagande på litteraturseminarier och genom skrivna seminarierapporter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se