Institutionell teori och analys, 7.5 hp (730A22)

Institutional Theory and Analysis, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar institutioner i form av spelregler som t.ex. lagar och sedvänjor. På kursen studeras drivkrafterna bakom institutionell förändring och hur institutioner, i form av t.ex. lagstiftning, sedvänja och kontrakt, hanterar informationsproblem, svekfullt beteende, begränsad rationalitet, instabila preferenser och transaktionskostnader. Tillämpningar av den institutionella teorin tas upp inom både ekonomi och politik. 
Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Åsa Carmesten, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201944-202003 Svenska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201944-202003 Svenska Linköping
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) v201944-202003 Svenska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) v201944-202003 Svenska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) v201944-202003 Svenska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2019) v201944-202003 Svenska Linköping v
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2019) v201944-202003 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

Nationalekonomi grundkurs 30hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30hp med minst 60hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för och kritiskt granska institutionell teori och metod.
  • kritiskt granska och sakligt förhålla sig institutionell forskning.
  • tillämpa institutionell teori i analysen till ekonomiska problemställningar.

Kursinnehåll

På kursen kommer institutionell teori presenteras och användas för att analysera institutioners inverkan på ekonomiska och politiska utfall samt på aktörers beteende. Centralt för kursen är begrepp som ’transaktionskostnader’, ’äganderätt’, ’allmänningens tragedi’, ’rent-seeking’, ’förtroende’, ’opportunistiskt beteende’, ’principal-agent’, ’governance structures’ och ’regleringar’. Centralt är också att studera drivkrafterna bakom institutionell förändring och ekonomisk omvandling. Slutligen kommer frågan om hur människor agerar och interagerar i en komplex värld och hur institutioner kan visas vara ett svar på transaktionskostnader, begränsad information, begränsad rationalitet, kulturella faktorer och beteendemässiga bias som kan uppfattas som irrationalitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar föreläsningar, litteratur- och fallseminarier. Studenten förväntas också bedriva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier och genom skrivna seminarierapporter. Detaljerad information finns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Lindvall, Johannes, Rothstein, Bo, (2010) Vägar till välstånd: sambandet mellan demokrati och marknadsekonomi, 1. uppl., Stockholm: SNS förlag.

ISBN: 9789186203498

North, Douglass C., Karlsson, Ingemar, (2006) Att förstå ekonomi i förändring, 1. uppl., Stockholm: SNS förlag.

ISBN: 9185355372, 9789185355372

Ostrom, Elinor, (1990) Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

ISBN: 0521405998, 0521371015, 9780521405997, 9780521371018

Ostrom, Elinor, Torhell, Sven-Erik, (2009) Allmänningen som samhällsinstitution Lund: Arkiv.

ISBN: 9789179242206

ITA8 Institutionell teori U, G 2 hp
ITA7 Institutionell förändring U, G 2 hp
ITA6 Institutioner och kollektiva dilemman U, G 1.5 hp
ITA5 Reglerande institutioner U, G 2 hp
ITA1 Institutionell teori U, G, VG 2 hp
ITA2 Institutionell förändring U, G, VG 2 hp
ITA3 Institutioner och kollektiva dilemman U, G, VG 1.5 hp
ITA4 Reglerande institutioner U, G, VG 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se