Mikroekonomisk teori, 7.5 hp (730A25)

Microeconomic Theory, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på traditionell neoklassisk teori. Kursen lägger en teoretisk grund att stå på samt färdigheter att jobba med mikroekonomiska modeller för den som vill arbeta som nationalekonom inom framförallt mikroekonomi, men också inom makroekonomi. 
Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Ali Ahmed

Kursansvarig

Ali Ahmed

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202043 Svenska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202043 Svenska Linköping
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram 1 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping o
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi grundkurser 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för samt, med hjälp av matematiska analysmetoder, härleda samband inom centrala delar av mikroekonomisk teori
 • analysera mikroekonomiska problem med hjälp av mikroekonomisk teori
 • redogöra för och tillämpa centrala principer i mikroekonomiskteoretisk analys

Kursinnehåll

 • Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom konsumentteorin. Dualitet i konsumentteorin, indirekt nyttofunktion och utgiftsfunktion. Härledning av den Marshallianska och Hicksianska efterfrågefunktionen samt Slutskyekvationen.
 • Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom produktionsteorin. Härledning av kostnadsfunktionen, vinstfunktionen och de betingade och obetingade faktorefterfrågefunktionerna.
 • Beslutsfattande vid risk och osäkerhet, von Neumann-Morgensterns teori om förväntad nytta.
 • Grundläggande spelteori. Elementära spel i normal och dynamisk form.
 • Partiell jämvikt på en marknad med fullständig konkurrens på kort och lång sikt. Partiell jämvikt vid ofullkomlig konkurrens. Jämvikt på en monopolmarknad, prisdiskriminering och välfärdseffekter.
 • Allmän jämvikt, existens och stabilitet samt Walras lag och Walrasiansk jämvikt.
 • Välfärdsteorins grunder. Paretoeffektivitet och välfärdsteorins första och andra fundamentala teorem.
 • Samhälleliga och aggregerade val samt Arrows omöjlighetsteorem.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kompletterande litteratur

Böcker

Gravelle, Hugh, Rees, Ray, Microeconomics, Harlow: Prentice Hall.
EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se