Mikroekonomisk analys, 7.5 hp (730A26)

Microeconomic Analysis, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på mikroekonomiska tillämpningar och analys av aktuell mikroekonomisk forskning. Kursen avser att ge verktyg och praktisk träning i forskningsnära utredningsteknik och utvärderingsmetoder. Tillämpningarna hämtas främst från områdena arbetsmarknadsekonomi, beteendeekonomi och hälsoekonomi. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Ali Ahmed

Kursansvarig

Ali Ahmed

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202043 Svenska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202043 Svenska Linköping
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Ekonomisk analys) 3 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping o
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202034-202043 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

  • Nationalekonomi grundkurser 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • sammanställa, kritiskt granska och värdera aktuell forskningslitteratur inom mikroekonomiska området
  • tillämpa mikroekonomiska teorier

Kursinnehåll

I kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom det mikroekonomiska området. Vidare ingår i kursen forskningsgranskning, jämförande studier och konceptualisering av idéer.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen innehåller föreläsningar, övningar och seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För Godkänt resultat krävs Godkänt på samtliga inlämningsuppgifter. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 50 % av inlämningsuppgifterna.
 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

​​​Robert H. Frank, Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy,​ Princeton: Princeton University Press.

Övrigt

Vetenskapliga artiklar (läggs upp i kursrummet på Lisam under kursens gång).

EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se