Makroekonomisk teori, 7.5 hp (730A33)

Macroeconomic Theory, 7.5 credits

Kursbeskrivning

I kursen behandlas centrala makroekonomiska teorier, koncept, analytiska angreppsätt och empiriska regelbundenheter. Fokus kommer att ligga på den moderna tillväxtteorin, teorier kring konjunkturcykler, penning- och finanspolitik, konsumtions- och investeringsteori och arbetslöshet.
Dessutom tar kursen upp aktuella makroekonomiska problem samt tillämpad forskning kring globala makroekonomiska frågor såsom miljö, migration och ekonomiska kriser.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Gazi Salah Uddin

Kursansvarig

Gazi Salah Uddin

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202103 Svenska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202044-202103 Svenska Linköping
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Ekonomisk analys) 3 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping o
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 7 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping v
F7MNE Nationalekonomi, masterprogram (Finansiell ekonomi) 3 (HT 2020) v202044-202103 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i nationalekonomi
 • Civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi grundkurser 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurser 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurser 30 hp med minst 60 hp godkända
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

 • redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar av den makroekonomiska teorin
 • tillämpa makroekonomiska modeller för att generera ekonomiska prediktioner
 • använda makroekonomiska modeller i simuleringar med givna parametrar
 • relatera och diskutera rådande makroekonomiska förhållanden och policyproblem med hjälp av avancerade teorier
 • analysera makroekonomisk data samt rapportera och presentera makroekonomisk analys

Kursinnehåll

I kursen behandlas centrala  makroekonomiska teorier, koncept, analytiska angreppsätt och empiriska regelbundenheter. Fokus kommer att ligga på den moderna tillväxtteorin, teorier kring konjunkturcykler, penning- och  finanspolitik, konsumtions- och investeringsteori och arbetslöshet.
Dessutom tas aktuella makroekonomiska problem samt tillämpad forskning kring globala makroekonomiska frågor såsom miljö, migration, ekonomiska kriser och hållbar utveckling upp.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, lektioner och seminarier. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs godkänt på alla moment. För Väl godkänt slutbetyg krävs dessutom Väl Godkänt på både skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Detaljerad information återfinns i studievägledningen.
 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Romer, David, Advanced Macroeconomics, New York: McGraw-Hill/Irwin.

Any standard edition.

PAPR Paper U, G, VG 4.5 hp
EXA1 Examination U, G, VG 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se