Marknadsstruktur och företagsstrategi, fortsättningskurs, 7.5 hp (730G53)

Industrial Organisation, 7.5 credits

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Jan Lindvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 6 (VT 2017) Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi 1, med minst 18 hp godkända eller genomgångna Introduktion till Nationalekonomi, Makroekonomi och Mikroekonomi med minst 18 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för innebörden av olika marknadsformer- och strukturer
- beskriva strukturen på olika marknader
- tillämpa ekonomisk mikroteori när det gäller att analysera företags och andra aktörers beteenden på olika marknader.

Kursinnehåll

I kursen behandlas hur faktorer som efterfrågemönster, marknadsformer, förekomst av information och konkurrensförhållanden i övrigt påverkar företags strategier när det gäller exempelvis prissättning, kvalitetssatsningar och marknadsföringsåtgärder. Olika beteenden och strategival analyseras såväl ur en företagsekonomisk som ur en nationalekonomisk synvinkel. Vidare studeras möjligheterna till, och lämpligheten i, statliga regleringar av marknader liksom även betydelsen av teknisk utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Kursen läses på helfart. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.

Examination

Examination sker genom grupparbeten i form av fortlöpande inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande i seminarier och en avslutande skriftlig hemtentamen som görs individuellt.

Betygsskala

,

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se