Mikroekonomi, 12 hp (730G60)

Microeconomics, 12 credits

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pernilla Ivehammar

Kursansvarig

Pernilla Ivehammar

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 3 (HT 2019) v201937-201944 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt introduktionskurs i nationalekonomi, 8 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för resursfördelningen via prisbildningen fungerar i en marknadsekonomi under olika marknadsformer
 • redogöra för innebörden av effektiv resursfördelning, ha förståelse för vilka förhållanden på en marknad som leder till effektiv resursfördelning samt förstå vilka förhållanden som leder till att marknader inte fungerar effektivt
 • redogöra för varför man utför samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler och hur man går tillväga
 • förklara för välfärdseffekterna av handel och handelspolitik
 • tillämpa nationalekonomiska modeller för att analysera mikroekonomiska problem
 • förklara hur marknader påverkas av olika typer av störningar som exempelvis efterfrågeförändringar och statliga ingripanden
 • avgöra om en marknad är effektiv eller ej, samt vad som kan öka effektiviteten
 • utvärdera välfärdseffekterna av offentliga beslut

Kursinnehåll

I kursen behandlas

 • teorier för hur hushållet gör sina val på varu- och faktormarknaden samt hur valet påverkas av en förändring av priser, löner och inkomst.
 • hur resursfördelningen för varor, tjänster och produktionsfaktorer fungerar vid olika former av ofullständig konkurrens, som monopol, monopolistisk konkurrens och oligopol. Detta moment innehåller också grunderna i spelteorin.
 • den ekonomiska välfärdsteorins grundläggande begrepp, hur man i välfärdsteorin definierar samhällsekonomisk effektivitet samt hur en ekonomi med fullständig konkurrens på alla marknader i det ideala fallet leder till samhällsekonomisk effektivitet.
 • vilka förhållanden som gör att marknader inte fungerar samhällsekonomiskt effektivt samt vilka åtgärder som då kan vidtas.
 • hur man utifrån ett s.k. public-choice perspektiv kan förklara varför offentliga ingrepp i marknadsekonomin ibland kan innebära försämrad effektivitet.
 • hur effektiviteten påverkas av olika slag av skatter och olika sätt att avgiftsbelägga offentligt tillhandahållna varor och tjänster.
 • varför man utför samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler och hur man går tillväga.
 •  välfärdseffekterna av handel och handelspolitik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen på kursen sker i form av forskningar, övningar, räknestugor och seminarie. På övningarna diskuteras uppgifter och problem som den studerande förutsätts förbereda i förväg, enskilt eller i grupp. Föreläsningarna hjälper den studerande att strukturera och förstå kursinnehållet. Den studerande arbetar i övrigt enskilt med inläsning av kurslitteratur och med övningsuppgifter.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen samt ett grupparbete.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Goolsbee, Austan, Levitt, Steven D., Syverson, Chad, (2016) Microeconomics 2. ed. New York : Worth, 2016
GRUP Grupparbete U, G 1.5 hp
TENT Tentamen U, G, VG 10.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.