Matematiska metoder i nationalekonomi, fortsättningskurs, 7.5 hp (730G77)

Mathematical Methods in Economics, continuation course, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar olika matematiska metoder som inom nationalekonomin används för att lösa i första hand jämvikts- och optimeringsproblem. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Mimmi Gustafsson

Kursansvarig

Mimmi Gustafsson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201934-201938 Svenska Linköping
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201934-201938 Svenska Linköping
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2019) v201934-201938 Svenska Linköping v
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2019) v201934-201938 Svenska Linköping o
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2019) v201934-201938 Svenska Linköping v
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2019) v201934-201938 Svenska Linköping v
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2019) v201934-201938 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- tillämpa de matematiska metoder som inom nationalekonomin används för att lösa jämvikts- och optimeringsproblem
- lösa matematiska problem av det slag som kursen behandlar.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Statisk jämviktsanalys; grundläggande linjär algebra
- Komparativ statisk analys; derivator och differentialer för funktioner med en och flera variabler
- Optimeringsproblem; extremvärden för funktioner med en och flera variabler, optimering under bivillkor
- Dynamisk analys; integraler, grundläggande differential- och differensekvationer

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs på helfart och omfattar föreläsningar och lärarledda övningar. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.

Examination

Avslutande skriftlig tentamen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kompletterande litteratur

Böcker

Chiang, Alpha C., Wainwright, Kevin, (2005) Fundamental Methods of Mathematical Economics 4. ed., New York: McGraw-Hill.

ISBN: 0071238239

DUGG Dugga U, G 0 hp
EXAM Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se