Ledning och strategiskt personalarbete 2, 30 hp (731G16)

Human Resource Management 2, 30 credits

Kursbeskrivning

I kursen studeras arbetsrätt med inriktning mot arbetsliv och arbetsmiljö. Vidare fördjupas kunskaperna inom organisationsteori med inriktning mot organisationers förändringsarbete. I kursen introduceras grundläggande vetenskaplig metod med kvantitativ inriktning. Kursen avslutas med rapportskrivning där kunskap om olika metodologiska designfrågor och sociologisk problemformulering styr ett projektarbete inom arbete och arbetsliv.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

Huvudområde

Sociologi Human Resource Management and Development

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulrik Lögdlund

Kursansvarig

Ulrik Lögdlund

Studierektor eller motsvarande

Ulrik Lögdlund

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Kvällstid) HT 2019 v201935-202023 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Sociologi, Human Resource Management and Development

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Genomgången Ledning och strategiskt personalarbete grundkurs med minst 22,5 hp godkända omfattande delkurserna Arbetslivssociologi 7,5 hp, Organisation och ledning 7,5 hp och Personalekonomi 7,5 hp (motsv).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för aktuell arbetsrätt med fokusering på anställningsskydd, medbestämmande i arbetslivet och arbetsmiljö
  • redogöra för och analysera ledning i organisationer
  • redogöra för olika vetenskapsteoretiska och metodologiska skolbildningar genom att genomföra en vetenskaplig studie med tonvikt på design, urvalsprocess och datainsamlingsteknik
  • genomföra, samt muntligt och skriftligt redovisa, ett projektarbete inom kunskapsområdet arbete och arbetsliv.

Kursinnehåll

Arbetsrätt, 7,5 hp

(Labour Law)
Delkursen behandlar aktuell arbetsrätt med inriktning främst på anställningsskydd, medbestämmande i arbetslivet, arbetsmiljö och diskriminering. Vidare behandlas förhandlingsverksamhet och huvudavtal, konsekvenser av arbetsrättens utveckling för organisations- och personalpolitik samt för arbetsgivar- och arbetstagarrollen inom näringsliv och offentlig sektor. Aktuella rättsfall studeras.

Ledning, 7,5 hp

(Management)
Delkursen behandlar fördjupade kunskaper om ledning. Ledning analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Metoder och strategier för att hantera olika organisatoriska utmaningar diskuteras. I kursen läggs särskilt fokus på relationer mellan olika aktörer i organisationer.

Grundläggande vetenskaplig metod, 7,5 hp

(Basic Research Methods)
Inom delkursen introduceras den vetenskapliga forskningsprocessen med tonvikt på olika metodologiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Fokus ligger på kvantitativ design, urvalsprocesser och datainsamlingsteknik. I kursen ingår moment där den studerande praktiskt får pröva på olika vetenskapliga metoder.

Projektarbete, 7,5 hp

(Project Work)
Inom delkursen ska de studerande i grupp skriftligt producera ett projektarbete som bygger på kvantitativ metoddesign och enkät som datainsamlingsmetod. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständiga arbeten individuellt och i grupp. Vidare ingår obligatoriska presentationer av förelagda seminarieuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationsformerna består av salsskrivning, hemskrivning och dugga. Examination sker skriftligt och muntligt vid obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationens innehåll och upplägg finns i studiehandledningen till kursen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär, artiklar och referenslitteratur kan tillkomma.

1. Iseskog, Tommy, (2018) Personaljuridik 31 Stockholm : Wolters Kluwer, [2018]

ISBN: 9789139116417

Delkurs 1. Arbetsrätt

2. Sveningsson, Stefan, Alvesson, Mats, (2010) Ledarskap 1. uppl. Malmö : Liber, 2010

ISBN: 9789147094929

Delkurs 2. Ledning

2. Theorell, Töres, (2012) Psykosocial miljö och stress 2., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144070230

Delkurs 2. Ledning

3. Matthew David, Carole D. Sutton, (2016) Samhällsvetenskaplig metod 1 Lund: Studentlitteratur AB

ISBN: 9789144099958

Delkurs 3, Grundläggande vetenskaplig metod

3. Thurén, Torsten, (2019) Vetenskapsteori för nybörjare 3., [omarb.] uppl. Stockholm : Liber,

ISBN: 9789147127788

Delkurs3, Grundläggande vetenskaplig metod.

Delkurs 4. Projektarbete,

Litteraturen väljs i samråd med handledaren.

Artiklar

Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning

Stockholm: Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Delkurs 3. Grundläggande vetenskaplig metod

Webbsidor

1. Föreskrifter till kursen i arbetsrätt www.riksdagen.se

Delkurs 1. Arbetsrätt

Lagtexter (kan hämtas exempelvis från www.riksdagen.se)

Anställningsförordning (1994:373)

Arbetsmiljöförordning (1977:1166)

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetstidslag (1982:673)

Brottsbalken (1962:700), enbart 3 kap. 7-10 §§, 36 kap. 7-10 a §§

Diskrimineringslag (2008:567)

Föräldraledighetslag (1995:584)

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder

Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Regeringsformen (1974:152), enbart 1-2 kap. samt 12 kap. 5-7 §§

Semesterlag (1977:480)

1. Föreskrifter till kursen i arbetsrätt www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/

Delkurs 1. Arbetsrätt

Arbetsmiljöverkets författningssamling (kan hämtas från www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/):

AFS 1994.1 Arbetsanpassning och rehabilitering

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2012.3 Minderårigas arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

2. AFS 2015: 4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket. https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo-afs-20154/

Delkurs 2. Ledning

ARBE Arbetsrätt U, G, VG 7.5 hp
LEDA Ledning U, G, VG 7.5 hp
DUGG Dugga U, G, VG 4.5 hp
FORS Forskningsplan U, G 3 hp
PROJ Projektarbete U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
LAS Falun LAS Falun.PNG
Nyheter i Arbetsrätten, beslutade i Sveriges riksdag 2019 Nyheter i Arbetsrätten, beslutade i Sveriges riksdag 2019.pptx
Studiehandledning LOSP arbetsrätt, ht 2018 Studiehandledning LOSP arbetsrätt, ht 2019.docx
Uppgifter som studenterna i kurs 731G16 LOSP har att förbereda inför föreläsningar i arbetsrätt ht 2019 Uppgifter som studenterna i kurs 731G16 LOSP har att förbereda inför föreläsningar i arbetsrätt ht 2019.docx
utokad-fredsplikt-pa-arbetsplatser-dar-det-finns-kollektivavtal-och-vid-rattstvister-prop.-2018-19-105 utokad-fredsplikt-pa-arbetsplatser-dar-det-finns-kollektivavtal-och-vid-rattstvister-prop.-2018-19-105.pdf
Juridisk metod –att läsa en juridisk kurs 1 Juridisk metod –att läsa en juridisk kurs 2019 prw.pptx
PowerPoint-presentation 2 Introduktion till Arbetsrätten LiU 2019 prw.pptx
Bastubadarmålet Bastubadarmålet.docx
AD 1929 nr 29 AD 1929 nr 29.docx
Lagen om anställningsskydd - LAS 3 Lagen om anställningsskydd - LAS och arbetstvister prw sept 2019.pptx
Lag (1994:260) om offentlig anställning, LOA 4 LOA Lag om offentlig anställning LiU prw sept 2019.pptx
PowerPoint-presentation 5 MBL prw LiU 2019.pptx
Arbetsskyldigheten i AD 1929/29 Arbetsskyldigheten i AD 1929.pptx
181102 Tentamen Arbetsrätt 7,5 hp LOSP2 731G16 181102 Tentamen Arbetsrätt 7,5 hp LOSP2 731G16.pdf
181102 Tentamen Arbetsrätt LiU LOSP 731G16 rättningsmall 181102 Tentamen Arbetsrätt LiU LOSP 731G16 rättningsmall.pdf
Tentamen 3 i Arbetsrätt o Förhandling 13 januari 2017 för kurs 747G72 vid Linköpings Universitet med lösningsförslag Tentamen 3 i Arbetsrätt o Förhandling 13 januari 2017 för kurs 747G72 vid Linköpings Universitet med lösningsförslag.docx
Tentamen 3 i Arbetsrätt o Förhandling 13 januari 2017 för kurs 747G72 vid Linköpings Universitet Tentamen 3 i Arbetsrätt o Förhandling 13 januari 2017 för kurs 747G72 vid Linköpings Universitet.pdf
Diskrimineringslagstiftning 6 Diskrimineringslagstiftning LiU prw 2019.pptx
Arbetsmiljölagen(1977:1160), AML 7 Arbetsmiljölagen LiU prw sept 2019.pptx
Semesterlagen 1978(den nuvarande) 8 Semesterlagen.pptx
Arbetstidslagen 1983 9 Arbetstidslagen 1983.pptx
Studieledighetslagen 1974 10 Studieledighetslagen 1974.pptx
Lag om uthyrning och inhyrning av arbetskraft 2013 11 Lag om uthyrning och inhyrning av arbetskraft 2013.pptx
Ledighetslagstiftning 12 Förtroendemannalagen.pptx
Ledighetslagstiftning 13 Div ledighetslagar.pptx
Tentamen 2 pdf i Arbetsrätt o Förhandling 12 december 2016 för kurs 747G72 vid Linköpings Universitet Tentamen 2 pdf i Arbetsrätt o Förhandling 12 december 2016 för kurs 747G72 vid Linköpings Universitet.pdf
Lista över stickord Lista över stickord.docx
Tentamen för LOSP 2 den 1 november 2019 dummy Tentamen för LOSP 2 den 1 november 2019 dummy.pdf
Tentamen för LOSP 2 den 1 november 2019 dummy med svarsförslag Tentamen för LOSP 2 den 1 november 2019 dummy med svarsförslag.docx
Lagrumshänvisning Lagrumshänvisning.docx
Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se