Ledning och strategiskt personalarbete 2, 30 hp (731G16)

Human Resource Management 2, 30 credits

Kursbeskrivning

I kursen studeras arbetsrätt med inriktning mot arbetsliv och arbetsmiljö. Vidare fördjupas kunskaperna inom organisationsteori med inriktning mot organisationers förändringsarbete. I kursen introduceras grundläggande vetenskaplig metod med kvantitativ inriktning. Kursen avslutas med rapportskrivning där kunskap om olika metodologiska designfrågor och sociologisk problemformulering styr ett projektarbete inom arbete och arbetsliv.

Om du för behörighet åberopar akademiska meriter från andra lärosäten än Linköpings universitet, måste du på Antagning.se ladda upp kursplan och litteraturlista för respektive kurs (som gällde då du registrerade dig första gången på kursen/kurserna) för att vi ska kunna bedöma om du uppfyller förkunskapskravet. Observera att sista dag att ladda upp kursplaner och litteraturlistor är 1 maj. Sent inkomna kursplaner och litteraturlistor behandlas endast i mån av tid.

Huvudområde

Sociologi Human Resource Management and Development

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulrik Lögdlund

Kursansvarig

Ulrik Lögdlund

Studierektor eller motsvarande

Ulrik Lögdlund

Kontaktinformation

Hanna Ekelund Strand, Administratör

Ulrik Lögdlund, Studierektor

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Kvällstid) HT 2020 v202035-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Sociologi, Human Resource Management and Development

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

  • Ledning och strategiskt personalarbete, grundkurs med minst 22,5 hp godkända omfattande delkurserna Arbetslivssociologi 7,5 hp, Organisation och ledning 7,5 hp och Personalekonomi 7,5 hp (motsv)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för aktuell arbetsrätt med fokusering på anställningsskydd, medbestämmande i arbetslivet och arbetsmiljö
  • redogöra för och analysera ledning i organisationer
  • redogöra för olika vetenskapsteoretiska och metodologiska skolbildningar genom att genomföra en vetenskaplig studie med tonvikt på design, urvalsprocess och datainsamlingsteknik
  • genomföra, samt muntligt och skriftligt redovisa, ett projektarbete inom kunskapsområdet arbete och arbetsliv.

Kursinnehåll

Arbetsrätt, 7,5 hp

(Labour Law)
Delkursen behandlar aktuell arbetsrätt med inriktning främst på anställningsskydd, medbestämmande i arbetslivet, arbetsmiljö och diskriminering. Vidare behandlas förhandlingsverksamhet och huvudavtal, konsekvenser av arbetsrättens utveckling för organisations- och personalpolitik samt för arbetsgivar- och arbetstagarrollen inom näringsliv och offentlig sektor. Aktuella rättsfall studeras.

Ledning, 7,5 hp

(Management)
Delkursen behandlar fördjupade kunskaper om ledning. Ledning analyseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Metoder och strategier för att hantera olika organisatoriska utmaningar diskuteras. I kursen läggs särskilt fokus på relationer mellan olika aktörer i organisationer.

Grundläggande vetenskaplig metod, 7,5 hp

(Basic Research Methods)
Inom delkursen introduceras den vetenskapliga forskningsprocessen med tonvikt på olika metodologiska och vetenskapsteoretiska perspektiv. Fokus ligger på kvantitativ design, urvalsprocesser och datainsamlingsteknik. I kursen ingår moment där den studerande praktiskt får pröva på olika vetenskapliga metoder.

Projektarbete, 7,5 hp

(Project Work)
Inom delkursen ska de studerande i grupp skriftligt producera ett projektarbete som bygger på kvantitativ metoddesign och enkät som datainsamlingsmetod. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständiga arbeten individuellt och i grupp. Vidare ingår obligatoriska presentationer av förelagda seminarieuppgifter och aktivt deltagande i seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examinationsformerna består av salsskrivning, hemskrivning och dugga. Examination sker skriftligt och muntligt vid obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationens innehåll och upplägg finns i studiehandledningen till kursen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

1. Iseskog, Tommy, (2018) Personaljuridik 32 uppl. Stockholm : Wolters Kluwer, [2018]
2. Sveningsson, Stefan, Alvesson, Mats, (2010) Ledarskap 1. uppl. Malmö : Liber, 2010
2. Theorell, Töres, (2012) Psykosocial miljö och stress 2., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012
3. Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011
3. Thurén, Torsten, (2007) Vetenskapsteori för nybörjare 2., [omarb.] uppl. Stockholm : Liber, 2007
Delkurs 4. Projektarbete

Artiklar

Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning

Webbsidor

1. Föreskrifter till kursen i arbetsrätt
1. Föreskrifter till kursen i arbetsrätt
2. AFS 2015: 4. Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket.
FORP Forskningsplan U, G, VG 7.5 hp
ARBE Arbetsrätt U, G, VG 7.5 hp
LEDA Ledning U, G, VG 7.5 hp
PROJ Projektarbete U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se