Avancerad programmering i R, 6 hp (732A94)

Advanced Programming in R, 6 credits

Kursbeskrivning

The course is devoted to studying the programming language R, including its standard and more advanced tools. The course is a mix of lectures and exercise sessions. Such concepts as reading data from file and from the internet, data structures, functions and objects, debugging, object-oriented programming, performance enhancement, parallel programming and many other concepts are studied in the course.

Huvudområde

Datavetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Krzysztof Bartoszek

Kursansvarig

Krzysztof Bartoszek

Studierektor eller motsvarande

Ann-Charlotte Hallberg

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201935-201944 Engelska Linköping
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 v201935-201944 Engelska Linköping
F7MSL Statistics and Machine Learning, Master´s Programme 1 (HT 2019) v201935-201944 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masters Programme in Statistics and Machine Learning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i något av följande ämnen: statistik, matematik, tillämpad matematik, datavetenskap, teknik eller motsvarande examen. Utöver detta, erfordras godkända/avklarade kurser i kalkyl, linjär algebra, statistik och programmering. 

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Undantag för svenska 3/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- skriva R program med hjälp av elementära programmeringstekniker, t ex inläsning av data från fil och webb, tilldelning och manipulering av datastrukturer, egendefinierade funktioner, upprepning, betingade
(if-then-else) satser och debuggning,
- förbättra R program genom att använda parallell programmering och prestandaförbättringsredskap,
- organisera sin kod som ett nytt R paket.

Kursinnehåll

Kursen introducerar allmänna programmeringstekniker och deras praktiska implementering i programmeringspråket R.
Områden som behandlas i kursen:
- inläsning av data från fil och webb och utskrift,
- datastrukturer, funktioner och objekt,
- upprepning och betingade satser,
- numerisk analys i R,
- debuggning,
- objektorienterad programmering,
- förbättring av prestanda,
- parallell programmering,
- bildad programmering i R,
- utveckling av R paket.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och föreläsningar och datorlaborationer.
Föreläsningarna presenterar begrepp och metoder. Datorlaborationerna ägnas åt praktisk programmering i R. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Datorlaborationerna inrapporteras i skriftlig form. En slutlig skriven eller muntlig tentamen. Detaljerad information om examination finns i kursen studieplan.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
DAT2 Datortenta EC 3 hp
LAB1 Laboration EC 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se