Statistik A, 7 hp (732G70)

Introductory Statistics, 7 credits

Huvudområde

Statistik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Bertil Wegmann

Studierektor eller motsvarande

Ann-Charlotte Hallberg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 2 (VT 2020) v202012-202017 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt att de särskilda behörighetsregler, som gäller Civilekonomprogrammet, är uppfyllda

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande statistiska inferensmetoder och sannolikhetsmodeller,
  • tillämpa statistiska metoder för analys av data,
  • tolka resultat av statistiska analyser,
  • välja och använda grundläggande urvalsmetoder.

Kursinnehåll

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över centrala begrepp och betraktelsesätt inom statistik.

Under kursen studeras

  • metodik för beskrivande statistik,
  • sannolikhetsmodeller för slumpvariabler,
  • statistisk slutledning med signifikansprövning och intervallskattning,
  • enkelt slumpmässigt urval och stratifierat urval,
  • statistisk programvara.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, räknestugor och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TENT Tentamen U, G, VG 7 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se