Statistik, 11 hp (732G81)

Statistics, 11 credits

Huvudområde

Statistik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Isak Hietala

Kursansvarig

Isak Hietala

Studierektor eller motsvarande

Ann-Charlotte Hallberg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2018) v201848-201905 Svenska Linköping o
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2018) v201848-201905 Svenska Linköping o
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2018) v201848-201905 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt att de särskilda behörighetsregler som gäller för programmet för Internationell ekonomutbildning är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • insamla data via egenutvecklad enkät och beskriva och analysera dessa med grundläggande statistiska metoder,
 • visa statistisk slutledning (inferens),
 • genomföra såväl skattning som test av hypoteser rörande medelvärden och proportioner,
 • bedöma kvaliteten i insamlade data och slutsatser liksom att genomföra enklare statistiska analyser.

Kursinnehåll

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt till kvantitativa data och kunskap om grundläggande statistiska begrepp och metoder. Vidare syftar kursen till att utveckla den studerandes förmåga att hantera datamaterial med och utan datorns hjälp.

Kursen innehåller i sin ”teoridel”, följande områden:

 • deskriptiv statistik,
 • beskrivande mått,
 • tabeller och diagram, tabellanalys och standardvägning,
 • sannolikhetslärans grunder,
 • urvalsmetoder,
 • statistisk inferens,
 • punkt- och intervallskattning,
 • hypotesprövning med z- och t-metod,
 • chi2-test,
 • enkel linjär regression,
 • datorövningar.

I kursen ingår också ett projektarbete

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självstudier består undervisningen av föreläsningar och lektioner samt datorlaborationer, handledning och seminarier i anslutning till projektet. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras dels genom en skriftlig tentamen och dels genom projektarbete. Deltagande i projektseminarier är obligatoriskt. I examinationen ingår också fullgörande av datorlaborationer, vilka föregås av en eller flera s k duggor.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se