Programmering i R, 7.5 hp (732G83)

Programming in R, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Introduktionskurs i programmering och introduktion till programspråket R. Kursen tar upp grundläggande programmeringskoncept som datastrukturer, upprepning, villkorsstyrda satser och funktioner. Kursen tar även upp olika tillämpningar, till exempel statistik, grafik, texthantering och linjär algebra.   

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Josef Wilzén

Kursansvarig

Josef Wilzén

Studierektor eller motsvarande

Ann-Charlotte Hallberg
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202113 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller 
Matematik C, Samhällskunskap A 
Områdesbehörighet A4/4

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • skapa enkla program i programspråket R med hjälp av grundläggande programmeringstekniker som inläsning och utskrift av data, tilldelning och manipulation av datastrukturer, skriva egna funktioner, upprepningar och villkorsstyrda satser.

Kursinnehåll

Kursen ger en allmän introduktion till programmering med speciell fokus på programspråket R. Exempel på områden som behandlas i kursen:

  • Orientering om olika typer av programspråk
  • Inläsning och utskrift av data
  • Datastrukturer, funktioner och objekt
  • Upprepning och villkorsstyrda satser
  • Statistik och grafik i R

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom laborationer samt en skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledning.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LAB1 Laboration U, G 3.5 hp
TENT Tentamen U, G, VG 4 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se