Master Thesis, 30 hp (733A27)

Masters Thesis, 30 credits

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme 4 (VT 2020) v202004-202023 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • indviduellt genomföra självständig forskning i ett ämne inom internationella och/eller europeiska relationer på mastersnivå;
  • skriva och framlägga en mastersuppsats och därigenom förete resultat av en självständig analys samt omfattande kunskap om och behärskning av ämnet;
  • försvara och diskutera sin egen forskning i ett öppet seminarium, samt
  • kritiskt värdera och diskutera någon annans arbete.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

  • under överinseende av en akademisk handledare förberedelse, design, genomförande och presentation av självständig forskning;
  • försvar och opposition vid ett öppet seminarium

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges handledning i regelbundna individuella möten. Seminarier för kollektiv återkoppling av lärare och andra studenter kan förekomma. Studenten förväntas komma väl förberedd till handledningsmöten och lämna material i god tid före möten, eller i överensstämmelse med handledarens instruktioner. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Denna kurs examineras genom framläggande och försvar av studentens egen uppsats, och opposition på en annan students uppsats, samt obligatoriska seminarier.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OPPO Opposition EC 2 hp
UPPS Thesis EC 28 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se