The Politics and Economics of International Relations, 7.5 hp (733A42)

The Politics and Economics of International Relations, 7.5 credits

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Niklasson

Kursansvarig

Lars Niklasson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 1 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping o
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen, 180 hp, med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet, eller motsvarande. Huvudämne: statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi eller annat samhällsvetenskapligt ämne. Kandidatuppsats omfattande minst 15 hp, eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • uppvisa kunskaper om den historiska utvecklingen av den samtida världsekonomin såväl som den internationella kapitalismen;
  • redogöra för samspelet mellan ekonomi och politik i den moderna världsordningen;
  • kritiskt analysera de huvudsakliga teorierna om internationell kapitalism och ekonomisk utveckling.

Kursinnehåll

Kursen centrala teman är:

  • de huvudsakliga teorierna om internationell kapitalism och ekonomisk utveckling;
  • global ekonomisk förändring i det sena 1900-talet;
  • internationell politik avseende handel, monetära och finansiella relationer, utländska direktinvesteringar och utvecklingshjälp;
  • regional och internationella organisationers roll i frågor rörande internationell handel, finanser och utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt ett individuellt skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

O'Brien, Robert, Williams, Marc, (2016) Global political economy : evolution & dynamics. 5th revised and updated edition. 2016

ISBN: 1137523115,9781137523112

Artiklar

Supplementary articles will be added to the literature list and specified in the course guide.

Kompletterande litteratur

Böcker

Glenn, John, (2007) Globalization : North-South perspectives. London : Routledge, 2007

ISBN: 9780415250962,041525096X,9780415250979,0415250978

Rudra, Nita, (2008) Globalization and the race to the bottom in developing countries : who really gets hurt? Cambridge : Cambridge University Press, 2008

ISBN: 0521715032,9780521715034,0521886988,9780521886987

Walter, Andrew, Sen, Gautam, (2009) Analyzing the global political economy. Princeton, N.J. : Princeton University Press, cop. 2009

ISBN: 9780691139593,9780691139586,069113958X

Williams, David, (2012) International development and global politics : history, theory and practice. London : Routledge, 2012

ISBN: 9780415489362,0415489369,9780415489379,0415489377,9780203804414,0203804414

SEMI Seminars EC 2.5 hp
TENT Examination EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se