International and European Law, 7.5 hp (733A44)

International and European Law, 7.5 credits

Kursbeskrivning

What is the role of law in international relations in general, and in European relations and the European Union in particular? Understanding the concept of law and how legal institutions and arrangements structure political, economic and social relations at various levels of international society as well as within the EU and between EU and other actors of world politics, is a prerequisite for understanding how the contemporary world hangs together. The course also offers an introduction to the sources of international and European law and  practice in the analysis of case law.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Maria Nelson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme 1 (HT 2019) v201949-202003 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter att ha fullgjort kursen ska den studerande kunna

  • identifiera, analysera och förstå väsentliga principer i internationell och europeisk rätt;
  • visa en djupare kunskap och förståelse av det internationella och europeiska rättssystemet från praktisk och teoretisk synpunkt, med fokus på de teman som nämns nedan.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är

  • den europeiska rätten som ett uttryck för integration och rättsstatens principer;
  • den inre marknadens struktur och betydelse för europeisk integration;
  • viktiga aspekter av gemenskapens behörighet som stödjer den inre marknaden;
  • källor till nationell och internationell rätt och medborgerliga och mänskliga rättigheter;
  • EU-rätten i förhållande till brott och straff;
  • tjänstemän och deras auktoritet;
  • individens lagliga rättigheter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen erbjuder föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningar är komplement till litteraturen. Seminarier och workshops utgör väsentliga element i läroprocessen och ger möjlighet till gemensamma och kritiska diskussioner som utvecklar förhållningssätt och färdigheter. Studenterna förväntas vara väl förberedda för föreläsningar och ha fullgjort föreskrivna seminarieförberedelser. Studenterna förväntas läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i egenorganiserade studiegrupper. Utbildningen ges på engelska.

Examinerande moment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen vid kursens slut samt obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationsformerna återfinns i studieanvisningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEMI Seminars EC 6 hp
TEN1 Written Examination EC 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se