International and European Law, 7.5 hp (733A44)

International and European Law, 7.5 credits

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 1 (HT 2020) v202049-202103 Engelska Linköping o
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2020) v202049-202103 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, medievetenskap, sociologi och andra samhällsvetenskaper, eller annat utbildningsområde under förutsättning att den sökande kan visa förmåga att utveckla sin potential inom det aktuella fältet.

Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B). Undantag för Svenska 3.

Lärandemål

Efter att ha fullgjort kursen ska den studerande kunna

  • identifiera, analysera och förstå väsentliga principer i internationell och europeisk rätt;
  • visa en djupare kunskap och förståelse av det internationella och europeiska rättssystemet från praktisk och teoretisk synpunkt, med fokus på de teman som nämns nedan.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är

  • den europeiska rätten som ett uttryck för integration och rättsstatens principer;
  • den inre marknadens struktur och betydelse för europeisk integration;
  • viktiga aspekter av gemenskapens behörighet som stödjer den inre marknaden;
  • källor till nationell och internationell rätt och medborgerliga och mänskliga rättigheter;
  • EU-rätten i förhållande till brott och straff;
  • tjänstemän och deras auktoritet;
  • individens lagliga rättigheter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen erbjuder föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningar är komplement till litteraturen. Seminarier och workshops utgör väsentliga element i läroprocessen och ger möjlighet till gemensamma och kritiska diskussioner som utvecklar förhållningssätt och färdigheter. Studenterna förväntas vara väl förberedda för föreläsningar och ha fullgjort föreskrivna seminarieförberedelser. Studenterna förväntas läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i egenorganiserade studiegrupper. Utbildningen ges på engelska.

Examinerande moment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen vid kursens slut samt obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationsformerna återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SEM2 Seminars EC 2.5 hp
TEN2 Written Examination EC 5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se