Contemporary European Institutions, 7.5 hp (733A45)

Contemporary European Institutions, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Course module in the Master's programme in International and European Relations. The central themes of the course are: - institutional theories as applied to the EU; - theories of integration and multi-level governance; - policy-making in the EU; - the development and characteristics of the EU system of institutions; - prospects for enlargement and institutional development of the EU.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2022) v202204-202208 Engelska Linköping o
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2022) v202204-202208 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i 
- statsvetenskap
- internationella relationer
- nationalekonomi
- historia
- geografi
- filosofi
- juridik
 -sociologi 
eller motsvarande

Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B) (Undantag för Svenska)

Lärandemål

Efter att ha fullgjort kursen ska den studerande kunna

 • analysera EU:s institutioner empiriskt och teoretiskt;
 • använda tillägnade teoretiska begrepp för att förstå och förklara makt- och auktoritetsmönster i det samtida Europa;
 • förstå och kunna kritiskt diskutera begreppet fler-nivå styrning i EU;
 • redogöra för centrifugala och integrativa aspekter av nationella och transnationella förbindelser och ömsesidiga beroenden, i ett brett historiskt och rumsligt perspektiv;
 • diskutera möjliga framtida utvecklingslinjer i Europa och EU.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

 • institutionell teori med tillämpning på EU;
 • teorier om integration och fler-nivå styrning;
 • policy-processen i EU;
 • EU-institutionernas utveckling och särdrag;
 • förutsättningarna för EU:s utvidgning och institutionell utveckling.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen erbjuder föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningar är komplement till litteraturen. Seminarier och workshops utgör väsentliga element i läroprocessen och ger möjlighet till gemensamma och kritiska diskussioner som utvecklar förhållningssätt och färdigheter. Studenterna förväntas vara väl förberedda för föreläsningar och ha fullgjort föreskrivna seminarieförberedelser. Studenterna förväntas läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i egenorganiserade studiegrupper. 

Utbildningen ges på engelska.

Examinerande moment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen vid kursens slut samt obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationsformerna återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Hix, Simon, Høyland, Bjørn, (2011) The political system of the European Union Third edition. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, [England] ; New York, New York : Palgrave Macmillan, 2011.

ISBN: 9780230344181,9780230249820

Wiener, Antje, Diez, Thomas, (2009) European integration theory 2. ed. Oxford : Oxford Univ. Press, 2009

ISBN: 9780199226092

Zielonka, Jan, (2006) Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union Oxford : Oxford University Press, 2006

ISBN: 0199292213

(can be substituted with a study-trip)

Kompletterande litteratur

Övrigt

Articles and handouts may be added.

SEMI Seminars EC 0 hp
INDI Individual paper EC 0 hp
EXAM Home Examination EC 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se