Research Design and Methods, 7.5 hp (733A48)

Research Design and Methods, 7.5 credits

Kursbeskrivning

The central themes of the course are: - an introduction to the philosophy of science; - research traditions in the social sciences; - the design of social and political research; - conceptual, procedural and ethical considerations in research; - advanced academic writing. Examination - Home examination, work shops and assignments - Writing and presenting of a thesis proposal

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elin Wihlborg

Kursansvarig

Elin Wihlborg

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

Görel Fornander, administratör

Kerstin Karlsson, International Exchange coordinator

Malin Gröndahl Maass, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme 2 (VT 2020) v202019-202023 Engelska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • identifiera, förstå och diskutera olika ontologiska och epistemologiska positioner inom samhällsvetenskaperna;
  • uppvisa en fördjupad förståelse av forskningstraditioner inom studiet av internationella och europeiska relationer;
  • identifiera och förstå de olika stegen i forskningsprocessen, i relation till verkliga exempel på forskning inom de relevanta fälten;
  • designa och presentera en plan för en självständig vetenskaplig undersökning.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

  • en introduktion till vetenskapsfilosofi;
  • forskningstraditioner inom samhällsvetenskaperna;
  • design av samhälls- och statsvetenskaplig forskning;
  • begreppsliga, procedurmässiga och etiska överväganden i forskningen;
  • avancerat vetenskapligt skrivande.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier och workshops, en hemtentamen samt författande och presentation av ett förslag till examensuppsats.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Alvesson, Mats, Kärreman, Dan, (2011) Qualitative Research and Theory Development : Mystery As Method

ISBN: 9780857023247,9780857023230

Bryman, Alan, (2012) Social research methods 4. ed. Oxford : Oxford University Press, 2012

ISBN: 9780199588053,0199588058

or later edition

Della Porta, Donatella, Keating, Michael, (2008) Approaches and methodologies in the social sciences. a pluralist perspective Cambridge : Cambridge University Press, c2008.

ISBN: 9780521883221,0521883229,9780521709668,0521709660

Murray, Rowena., Murray, Rowena., (2006) How to write a thesis 2nd edition

ISBN: 9780335219681,0335219683

Artiklar

Additional articles.

EXAM Home Examination EC 4 hp
SEM1 Seminar 1 EC 0.5 hp
SEM2 Seminar 2 EC 0.5 hp
SHOP Workshop EC 1 hp
THPR Thesis proposal EC 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se