International Governance and Civil Society, 7.5 hp (733A49)

International Governance and Civil Society, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Course module in the Master's programme in International and European Relations. The central themes of the course are: - the theories and concepts of international governance; - the role of civil society in international governance.

Huvudområde

Statsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme 3 (HT 2020) v202044-202048 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga tre terminers heltidsstudier, i huvudämnet. Programmet innebär fördjupade studier för studenter som läst statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen – samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • kritiskt analysera begreppet internationell governance med utgångspunkt från de centrala teorierna på området;
  • kritiskt analysera det civila samhällets roll i internationell governance;
  • utnyttja tillägnade analytiska redskap för att undersöka samtida globala relationer, särskilt Nord-Syd;
  • diskutera framtida utvecklingsmöjligheter inom internationell governance;
  • diskutera framtida utvecklingsmöjligheter för det civila samhället.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

  • teorier och begrepp inom internationell governance;
  • det civila samhällets roll inom internationell governance.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i studiehandledningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, gruppövningar, grupparbete med presentation samt en individuell hemtentamen vid kursens slut.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Artiklar

Artiklar enligt specifikation i Lisam.

Webbsidor

Webbsidor enligt specifikation i Lisam.

Kompendier

Kompendium enligt specifikation i Lisam.
GROU Group Assignment EC 3 hp
EXAM Individual Assignment EC 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se